Samverkansprojekt tredjelandsmedborgare

Pojkar på fotbollsplan

Genom samverkan skapar vi nya nätverk och mötesplatser! Samverkan Gävleborg är ett projekt för att främja social hållbarhet i Hudiksvalls kommun med fokus på integration.

I Hudiksvalls kommun är det kultur och fritidsförvaltningen som ansvarar för projektet. Genom samverkan inom kommunen, med föreningar och näringsliv vill vi göra Hudiksvall till en mer tillgänglig plats för alla. Vi gör det bland annat genom att nyttja befintliga nätverk och strukturer på nya sätt.

Kultur- och fritidsvägledning

Kultur- och fritidsvägledningen bidrar till att integrera nyanlända tredjelandsmedborgare genom att lotsa in i föreningslivet, kulturskolan samt kultur- och fritidsaktiviteter som pågår i kommunen.

Genom Kultur och fritidsvägledningen sker ett kunskapsutbyte som kultur- och fritidsförvaltningen sedan kan använda för att tillsammans med
målgruppen arrangera olika evenemang. Det funkar som en katalysator genom att vi utifrån kontakterna får information om intressen och behov som vi kan omvandla till aktiviteter.

Café Världen

Cafe Världen är en mötesplats för integration, mångfald och hållbarhet

Café Världen

Nätverket för social hållbarhet

Nätverket för social hållbarhet och allas lika värde startade i april 2022. Nätverket samlar aktörer från såväl det offentliga som från näringslivet och civilsamhället och syftar till att möjliggöra för samverkan, lärande och gemensamma aktiviteter. Genom erfarenhetsutbyte och synergieffekter är förhoppningen att nätverket ska resultera i konkreta aktiviteter som bidrar till att minska utsattheten och öka tilliten i samhället.

Nätverket bygger helt på deltagarnas engagemang och du deltar utifrån dina egna förutsättningar och möjligheter.

Mänskliga rättigheter och social hållbarhet

Träning på Friskis&Svettis

Friskis och svettis erbjuder cirkelträning för sfi- elever och andra utrikesfödda med behov av träning i en trygg miljö dagtid.

Hälsa för alla

RF-sisu erbjuder kursen Hälsa För Alla till tredjelandsmedborgare i Hudiksvalls kommun.

Världens bibliotek

Biblioteket har en serie aktiviteter med fokus på integration.

Studiecirkel i Saz

Under kursen får deltagarna lära sig grunderna i att spela instrumentet Saz.

Det här vill vi uppnå

Projektets syfte och mål är att främja integrationen av tredjelandsmedborgare (medborgare i land utanför EU) i Gävleborgs län. Med utvecklad samverkan vill vi tillvarata metoder och arbetssätt för att effektivisera integrationsprocessen.

Genom ett förändrat arbetssätt lokalt syftar projektet till att ge målgruppen

  • minskade strukturella hinder för målgruppen att etablera sig i samhället och komma närmare arbetsmarknaden
  • minskade väntetider
  • tidiga integrationsfrämjande insatser och nätverk
  • fler möjligheter att öva språket
  • meningsfull fritidssysselsättning.

Läs mer om Samverkan Gävleborg 2022

samverkan gävleborg 2022
Medfinansieras av EU