23 december - Gamla järnvägsstationen

Lucka 23

Gamla äldsta järnvägsstationen i Hudiksvall har sedan många år mist sin funktion som stationsbyggnad. Hudiksvalls kommun köpte in marken och stationsbyggnaden i maj 2019 för att ha rådighet inför byggnationerna på Kattvikskajen och det beslutades att byggnaden skulle få stå kvar.

En tid fungerade stationshuset som projektkontor för kommunen innan det nya kontorshuset Skeppet invigdes 2023, närmaste granne med stationshuset. Idag är byggnaden nyttjat som kontor.

En vit träbyggnad med två våningar

1860 fanns Europas nordligaste järnvägsspår i Hudiksvall. 1859 byggdes stadens första järnvägsstationshus. Hudiksvallsborna var under 1800-talet mycket mån om att låta representationsbyggnader få en vacker gestaltning och stationsbyggnaden var inget undantag. Den tidstypiska klassicistiska stilen hämtade inspiration från antikens klassiska arkitektur där byggnaderna kännetecknades av symmetri och balanserade proportioner samt detaljerad utsmyckning. Detta syns tydligt i fönstersättningen, fasadbårder och takfot.

På den här tiden var det söderut och inåt landet man åkte på järnvägen. Rälsbussen trafikerade dellenbanan först till Forsa men från 1887 gick rälsen hela vägen till Ljusdal och då uppfördes ett nytt stationshus i Hudiksvall. Det gamla stationshuset övergavs men förblev en del av järnvägsfastigheten under lång tid. En mindre avstyckning möjliggjorde försäljning av byggnaden med kringliggande mark och en tid var stationshuset privatägt, innan kommunen köpte in fastigheten 2019.