Skolnärvaro och skolplikt

Bild på pennor i burkar

Skola och utbildning är en viktig del i att ditt barn utvecklas och får en bra framtid. Att vara närvarande i skolan är en av förutsättningarna för att lyckas med sin skolgång. Vid skolfrånvaro, oavsett skäl, riskerar ditt barn att inte nå målen. Här hittar du information om vikten av närvaro i skolan och stöd om ditt barn inte vill gå i skolan.

Skolfrånvaro, oavsett anledning, innebär alltid missad undervisning. Även ströfrånvaro kan bli omfattande frånvaro över tid. Om ditt barn är frånvarande en dag varannan vecka under hela sin grundskoletid innebär det sammanlagt ett års missad undervisning. Frånvaro en dag varje vecka innebär två missade skolår från förskoleklass till årskurs 9.

I Sverige har vi skolplikt. Skolplikt innebär att alla barn måste gå i skolan från det år barnet fyller 6 år till det år barnet har gått ut årskurs 9. Skolplikt innebär att man har rätt till utbildning, men det innebär också en skyldighet att närvara och delta i utbildningen. Du som vårdnadshavare ansvarar för att ditt barn kommer till skolan. Kommunen och skolan ansvarar för att erbjuda utbildning så att ditt barn kan gå i skolan. Ditt barn ska delta i den verksamhet som anordnas i skolan om barnet inte har giltigt skäl att utebli.

Det är viktigt att du som vårdnadshavare snabbt berättar om du har svårt att få ditt barn till skolan eller om ditt barn börjar tycka att det är jobbigt att vara i skolan. Ibland visar barnet tydligare hemma att skolmiljön innehåller svårigheter. Skolan ska då tillsammans med dig och barnet ta reda på vad som är besvärligt och sätta in insatser som underlättar för ditt barn att komma till och vara i skolan. Om du frånvaroanmäler ditt barn vid dessa tillfällen utan att berätta om orsaken kan det bli svårt för skolan att sätta in rätt insatser.

Du som vårdnadshavare kan också initiera ett arbete för att kartlägga orsaker till frånvaro. Prata då med ditt barns mentor.

Vid upprepad eller längre frånvaro utreder skolan orsaken oavsett om frånvaron är anmäld eller oanmäld av dig som vårdnadshavare. Skolan genomför frånvaroutredningen tillsammans med dig och ditt barn. Den lokala elevhälsan på skolan är ofta en resurs i arbetet med att försöka förstå orsakerna till frånvaron bättre. Efter utredningen kommer man överens om insatser som kan ge stöd för ökad skolnärvaro.

En elev kan ansöka om ledighet för vissa typer av resor, familjehögtider eller religiösa högtider. Semesterresor anses vanligtvis inte som en giltig orsak till frånvaro. Om ditt barn uteblir från skolan trots att ledighet inte godkänts av skolan eller om utlandsvistelse förlängs utan godkännande efter skollov får ditt barn ogiltig frånvaro. Mer information om ledighet från skolan hittar du här:

Frånvaro och ledighet - grundskola

Samarbetet mellan skola och hem är viktigt för att ditt barn ska må bra och lyckas i skolan.

Skolan följer upp både anmäld och oanmäld frånvaro för att kunna se eventuella frånvaromönster och ta reda på vad som orsakar frånvaron. Det är viktigt att både hem och skola reagerar redan vid mindre omfattande frånvaro och båda behöver signalera till eleven att det är betydelsefullt att ta del av undervisningen. Vid akut uppkommen omfattande eller total frånvaro ska skola och hem mycket skyndsamt påbörja ett samarbete för att gemensamt förhindra att frånvaron blir långvarig.

Det är viktigt att du som vårdnadshavare berättar för mentor om du har svårt att få ditt barn till skolan eller om ditt barn börjar tycka att det är jobbigt att vara i skolan. Ibland märks det tydligare hemma att skolmiljön är besvärlig för barnet. Vi på skolan tar då tillsammans med dig och ditt barn reda på vad som orsakar frånvaron och sätter in insatser som kan underlätta skolnärvaro. Ett gemensamt arbete för att kartlägga orsaker till frånvaro kan initieras av skolan, dig som vårdnadshavare eller ditt barn.

Om ditt barn berättar något som du undrar över kontaktar du ditt barns mentor. Om något särskilt hänt ditt barn under skoldagen kommer berörd personal kontakta dig.

Skolan registrerar elevers närvaro och frånvaro i rapporteringssystemet Skolplatsen. Om ditt barn inte är i skolan och du inte har anmält frånvaron kommer skolan att kontakta dig. Därför är det viktigt att dina kontaktuppgifter i Skolplatsen är korrekta.

Så jobbar skolan när ditt barn är frånvarande

Alla skolor i Hudiksvalls kommun följer samma arbetsgång när elever är frånvarande från undervisningen. Så här arbetar vi:

Om ditt barn är frånvarande utan att du gjort en frånvaroanmälan kontaktar vi på skolan dig samma dag.

Vid tre dagars sammanhängande anmäld frånvaro kontaktar mentor dig och eventuellt ditt barn för att höra hur barnet mår.

Vid 15 procent frånvaro den senaste månaden kontaktar ditt barns mentor dig om orsaken till frånvaron. Mentorn kommer också att prata med ditt barn.

Om frånvaron fortsätter hör mentor av sig och bokar ett möte med dig och ditt barn. Vid mötet görs en enkel kartläggning för att förstå vad som orsakar frånvaron. Tillsammans kommer vi överens om insatser som kan ge stöd för ökad närvaro. Ibland deltar skolans elevhälsa i arbetet.

Om frånvaron fortsätter trots insatser kommer skolan att göra en mer omfattande utredning av frånvaron. Utredningen görs tillsammans med dig och ditt barn och i samarbete med skolans elevhälsa. Du får veta vem på skolan du kan kontakta om du har frågor eller vill lämna information som rör ditt barn eller barnets skolsituation. Rektor anmäler till lärandeförvaltningen att man beslutat att inleda en utredning av frånvaron.

Matlådor

Alla elever i grundskolan har rätt till näringsriktiga och kostnadsfria måltider. Om ditt barn är frånvarande från skolan under en längre tid kan hen erbjudas att hämta matlådor. Kontakta ditt barns mentor om du har frågor rörande detta.

Det är viktigt att sätta in insatser som kan underlätta för ditt barn att komma till och vara i skolan. Tillsammans kommer vi överens om vad skola och hem ska göra för att ge stöd för ökad närvaro.

Ibland behöver andra aktörer delta i arbetet för att ge kompletterande stöd, till exempel kompetens från Barn- och familjehälsan, Ungdomsmottagningen, socialtjänst, Barn- och ungdomspsykiatrin och Barn- och ungdomshabiliteringen. Samverkan kan ske genom att man upprättar en Samordnad individuell plan för barnet (SIP). Detta görs genom att någon person inom kommun eller region kallar till en gemensam planering. Där deltar berörda aktörer och även du som vårdnadshavare. Om du önskar att en plan tas fram ber du någon inom kommun eller region att kalla till en SIP.

Samordnad individuell plan - SIP (regiongavleborg.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Insatserna följs upp regelbundet och revideras vid behov. Arbetet fortsätter, och även en eventuell samverkan med andra aktörer, tills ditt barn har god närvaro och oron för frånvaro upphört.

Övergången från grundskolan till Bromangymnasiet vid problematisk frånvaro

Bromangymnasiet har ett samarbete med grundskolan med fokus på övergången mellan grundskolan och Bromangymnasiet. Elever som har en problematisk skolfrånvaro i grundskolan och som inte haft rätt förutsättningar för att bli behöriga till gymnasiet kan erbjudas ett särskilt mottagande på Bromangymnasiet. Det syftar till att hjälpa eleverna in på skolan och till Introduktionsprogrammen. Läs mer om samarbetet på Bromangymnasiets webbplats:

Mottagande av elever med långvarig frånvaro (bromangymnasiet.se)

Stöd till dig som förälder

Om du som vårdnadshavare upplever att du behöver stöd så finns hjälp att få. Här hittar du samlad information om olika stödfunktioner, utbildningar samt tips för dig som förälder.

Stöd till dig som förälder

Har du frågor eller synpunkter gällande ditt barns närvaro?

Om du som vårdnadshavare har frågor eller synpunkter, positiva eller negativa, angående hur skolan arbetar med ditt barns närvaro kontaktar du i första hand mentor. Vid ytterligare funderingar vänder du dig till rektor. Har du ändå fortsatt synpunkter på skolans arbete och insatser för att ditt barn ska kunna vara närvarande i skolan kan du skicka in dina synpunkter via Synpunkter och klagomål:

Lämna synpunkter - Förskola och skola