Plank, murar och staket

Enligt plan- och bygglagen krävs det bygglov för att bygga plank och murar. Lagen anger dock inga definitioner och gränser för vad som skiljer plank, murar, staket och kantstöd från varandra.

Byggnadsnämnden i Hudiksvall har därför fastställt följande regler:

Kräver bygglov

  • plank
  • fristående eller motfyllda murar högre än 50 cm.

Kräver inte bygglov

  • staket upp till 120 cm
  • kantstöd upp till 50 cm
  • stängsel och spaljéer (exempelvis Gunnebostängsel).
  • för en- och tvåbostadshus får man som skydd för uteplats uppföra plank eller mur utan bygglov om det inte sträcker sig längre ut från bostadshuset än 3,6 m, inte är högre än 1,8 m och inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 m.

Åtgärden kan dock utföras närmare tomtgräns med grannarnas skriftliga medgivande. Åtgärder som utförs i, eller nära tomtgräns – även om de är bygglovbefriade – får inte utgöra betydande olägenhet för grannar.

Hur definieras plank, murar och staket?

Plank

Avskärmning högre än 120 cm över mark/gata oavsett material, om den har en öppenhets- och genomsiktlighetsgrad som understiger 50 %.

Staket

Avskärmning som består av valfritt material och valfri täthet till högst 120 cm höjd eller högre än 120 cm om det har en öppenhets- och genomsiktlighetsgrad på minst 50 % och en maxhöjd av 180 cm.

Stängsel eller spaljé

Mycket genomsiktlig avskärmning bestående av minst 80 % luft.

Mur

Tät, tung konstruktion, fristående eller motfylld med jord/stenmassor, högre än 50 cm.

Kantstöd

Tät konstruktion, motfylld med jord eller stenmassor, lägre än 50 cm.

Hur ska jag mäta?

Höjden på staket, murar och plank räknas alltid från den befintliga marknivån upp till den högsta nivån, oavsett hur högt en eventuell överliggare sitter i förhållande till resten av konstruktionen. Detta gäller även då en stödmur byggs i syfte att göra en markuppfyllnad och då man bygger staket ovanpå en stödmur.

Andelen luft i staketet beräknas utifrån den del av staketet som är mest regelbunden. Det går alltså inte att montera en överliggare på en hög höjd i förhållande till resten av staketet i syfte att bygga ett tätare staket. Varken bygglovsbefriade eller bygglovspliktiga åtgärder får hindra sikt i korsningar eller vid utfarter från fastigheter. Här gäller en högsta höjd om 0,8 m på ett avstånd på minst 10 m från korsning och 2,5 m vid utfart från tomt.

Hur ansöker jag?

När du ansöker om bygglov för murar, staket eller plank behöver du lämna in en ansökan.

Vi vill i första hand att du använder vår e-tjänst. Om du inte kan göra det finns ett blankettalternativ.

Blanketter för bygglov

Vad ska jag tänka på?

  • Det krävs alltid en situationsplan i skala 1:400 eller 1:500 som visar var på fastigheten du tänkt bygga
  • Höjd och utseende redovisas i skala 1:100 med utritade marklinjer.
  • Vill du bygga en mur är det viktigt att redovisa bredd och konstruktion i en sektionsritning.
  • Samtliga ritningar ska vara skalenliga och måttsatta.

Vad gäller utanför sammanhållen bebyggelse?

För en- och tvåbostadshus utanför ett område med sammanhållen bebyggelse, krävs det inte bygglov för att uppföra en mur eller plank i omedelbar närhet till bostadshuset, om åtgärden inte vidtas närmare gränsen än 4,5 meter. Åtgärden får vidtas närmare gränsen än 4,5 meter om de grannar som berörs medger detta.

Exempel: