Vad skriver socialtjänsten om mig?

Alla uppgifter som har betydelse för dig och ditt ärende hos kommunens socialtjänst skrivs i din journal. Uppgifterna rör ditt namn, personnummer, kontaktuppgifter, information om vilket stöd och hjälp du sökt eller beviljats och grunderna för beslut. I din journal skrivs också information om på vilket sätt beviljat stöd ges, hur det följs upp och vilket resultat det ger.

Varför ska personalen skriva om mig?

  • Personalen ska kunna säkerställa att du får rätt beslut och rätt hjälp och stöd. Personal är enligt lag skyldig att dokumentera.
  • Du har rätt till insyn och delaktighet.
  • De insatser du får ska vara av god kvalitet. För att kunna följa upp detta behövs dokumentation. Samma gäller för de utredningar som görs innan du får ett beslut.

Hur skriver personalen?

Dokumentationen ska vara objektiv och saklig, korrekt. Den ska beskriva det som är viktigt samt vara lätt att förstå.

Om det står fel?

Om du anser att någon uppgift är felaktig kan du begära att den rättas. Du kan inte bestämma vad personalen skriver, men felaktigheter ska rättas till.

Vem får läsa vad som skrivs om dig?

All information om dig omfattas av sekretess. Det är bara du och den som arbetar med ditt ärende som får läsa. Du kan bestämma om någon annan ska få läsa, ex. närstående, förvaltare eller god man.

Om du till exempel överklagar ett beslut så kommer aktuella handlingar att skickas till domstol. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kan ibland behöva ta del av dokumentation, till exempel om du lämnar klagomål till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Om du är vårdnadshavare för barn under 18 år har du rätt att ta del av vad som dokumenteras om ditt barn. I undantagsfall kan du bli nekad information. Samma regler gäller för den som är god man för ensamkommande barn.

Var finns dokumentationen?

Dokumentationen förvaras så att ingen obehörig får tillgång till den. Det mesta av dokumentationen sparas elektroniskt i en skyddad databas. Handlingar som finns på papper sparas i din akt i ett säkert arkiv.

Om du har/söker stöd från flera enheter kan du ha flera akter. Detta innebär ett skydd så att endast berörd personal har möjlighet att läsa information om dig som de behöver på just den enheten.

Hur länge sparas det?

Som huvudregel sparas allt som skrivs och alla handlingar i fem år sedan sista anteckningen är gjord. Sedan gallras de enligt gällande regler.

Vissa handlingar sparas för alltid, det gäller främst för placering av barn och unga i familjehem, faderskap och föräldraskap samt adoption.

När du själv vill läsa vad som skrivs

Ta kontakt med din handläggare eller socialsekreterare. Om du har hemtjänst eller bor på ett vård- och omsorgsboende tar du kontakt med enhetschef.

Här kan du läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter

Du kan begära att få ett skriftligt utdrag över vilka personuppgifter som kommunen behandlar om dig.

Länk till sida för att läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter och hur du begär utdrag

Tillsynsmyndigheter

Datainspektionen

Läs mer på Integritetsmyndighetens webbplats (IMY) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inspektionen för vård och omsorg

Läs mer på Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.