Tystnadsplikt och sekretess inom social- och omsorg

Den information om dig som kan finnas hos social- och omsorgsförvaltningen är nödvändig för att vi ska kunna utföra vårt arbete. Din information förvaras säkert så att ingen obehörig får tillgång till den.

Oftast sparas uppgifterna elektroniskt och skyddas av tekniska och organisatoriska säkerhetslösningar. Tekniska lösningar gör att uppgifterna bara nås av den personal som har behörighet till den. Uppgifter som finns på papper förvaras i låsta arkiv som endast behörig personal har tillträde till.

Personalen inom hela social – och omsorgsförvaltningen har tystnadsplikt och får inte berätta för utomstående om dina personliga förhållanden eller ens att du har kontakt med socialtjänsten eller den kommunala hälso – och sjukvården. Även mellan socialnämndens egna verksamheter gäller s.k. inre sekretess.

Ditt medgivande kan ge bättre möjligheter

För samverkansmöten eller möten som kallas samordnad individuell plan där flera aktörer samlas runt dig för att bättre planera eller samordna stödet till dig krävs att du lämnar samtycke i förväg för att uppgifter ska kunna delas mellan myndigheterna. Du bestämmer själv vilken och hur mycket information som får lämnas och hur länge medgivandet ska gälla.

Läs mer om Samordnad individuell plan (SIP)

Finns det undantag från sekretess?

För att kunna dela sekretessbelagd information måste det finnas ett undantag i lag som medger detta. Till exempel har alla yrkesgrupper som i sin tjänsteutövning kommer i kontakt med barn en skyldighet att anmäla oro till socialtjänsten för barn som far illa eller riskerar fara illa. Det finns även skyldighet i lag för myndigheter som regelbundet kommer i kontakt med missbrukare att anmäla till socialnämnden om de får kännedom om att någon kan antas vara i behov av vård. Ibland måste information lämnas till andra myndigheter som t.ex. vid yttranden till domstol i frågor gällande vårdnad, boende och umgänge för barn. I övrigt finns en möjlighet, men ingen skyldighet, att anmäla vissa allvarligare brott. Undantag från sekretessen finns bland annat 10 kap. offentlighets – och sekretesslagen (2009:400), (OSL).

Annan form av sekretess

Du har i princip alltid rätt att ta del av den information som finns om dig själv. Är du vårdnadshavare har du rätt att ta del av uppgifter om ditt barn. Men det finns några undantag, i takt med barnets mognad och ålder förfogar barnet själv över sin sekretess.

Den som anmält oro för någon, ett barn eller vuxen, kan skyddas av sekretess om denne riskerar att utsättas för våld eller liknande. Myndigheter har dock inte något sådant skydd.

Vad gäller för anhöriga, närstående och god man?

Om du är närstående till en vuxen person finns ingen automatisk rätt att ta del av information och handlingar som rör den andre. Ofta kan ett medgivande från din närstående lösa frågan.

Inte heller den som är god man eller förvaltare för någon har någon automatisk rätt att ta del av information. Socialnämnden får bedöma vilken information som kan lämnas ut.

God man/förvaltare/anhöriga

En ställföreträdare har inte automatisk rätt att få ta del av handlingar som rör dennes huvudman utan det beror på vilket förordnande hen har samt i vilket syfte som handlingarna begärs ut. Anhöriga får enligt huvudregeln inte ta del av handlingar som rör dig, såvida inte ett giltigt samtycke finns.

Kan beslut att inte lämna ut information överklagas?

Om din begäran att ta del av information avslås kan du överklaga beslutet.

Läs mer om hur du överklagar beslut från Socialstyrelsen

Vad skriver personalen om mig?

Läs mer om vad personalen skriver om dig

Om du vill veta vilken information som finns om dig

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter kommunen har om dig.

Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter