Aktuella vattensystem

De vattensystem som innefattas av fiskevårdsplanen är dessa:

Havsmynnande vattendrag på Hornslandet, avrinningsområde 44045

Dessa 22 vattendrag är ofta viktiga reproduktionsområden för havsöringen. Vissa är trots sin litenhet fulla med årsyngel, några har över 100 st per 100 m2.

De har varit prioriterade för att öka tillgången på öring i havet. De är elfiskade för att kolla arter och antal både före och efter biotopåterställning.

I de flesta har biotopåterställning skett i flera omgångar och vandringshindren  är numera borttagna.

Delångersån, avrinningsområde 45000

Delångersåns avrinningsområde är kommunens största vattensystem vilket gör att Delångersån också är det största av vattendragen med början i Södra Dellen och den mynnar ut i havet vid Saltvik.

Som ni ser har vi delat upp avrinningsområdet i tre delområden varav dessa 17, Delångersån med sammanflöden ligger mellan Södra Dellen och kusten.

Klubboån, del av avrinningsområde 45000

Denna del av Delångersåns avrinningsområde kommer söderifrån och mynnar ut i Södra Dellens södra del.

Totalt 9 vattendrag är fram till idag inventerade och ingår i fiskevårdsplanen.

Lumpån, del av avrinningsområde 45000

Lumpådelen av Delångersåns avrinningsområde rinner från väster och mynnar ut i Södra Dellen vid Delsbo.

Det ingår totalt 10 vattendrag i denna del.

Svågan, del av avrinningsområde 45000

Denna del av Delångersåns avrinningsområde med vattendrag till Norra Dellen och Svågan med biflöden, Bjuråker och Norrbo, är under arbete.

Iggesundsån, avrinningsområde 45046

Iggesundsån är Delångersåns södra fåra efter delningen vid Bergforsen och mynnar i Iggesundsfjärden vid Iggesund.

Nianån, avrinningsområde 46000

Nianån är det näst största vattendraget i kommunen och går från Stor-Nien till Njutånger vid kusten.

14 av avrinningsområdets vattendrag är inventerade och med i fiskeplanen.

Nianån har ett stort bestånd av den rödlistade flodpärlmusslan, Margaritifera margaritifera.

Havsmynnande kring Långvind, avrinningsområde 46047

Här är 4 vattendrag medtagna i fiskevårdsplanen varav Åtjärnsbäcken är den största.

Enångersån, del av avrinningsområde 46047

14 vattendrag ingår i denna del. Enångersån är ett av få vattendrag som är opåverkat av flottningsepokens rensningar.

Även Enångersån innehåller ett bestånd av flodpärlmussla.

Ljusnan, avrinningsområde 48000

Av Ljusnans stora avrinningsområde finns enbart två vattendrag i kommunen, Prättingvallbäcken och Hälsbäcken.