Stanna och parkera

I trafikförordningen finns generella bestämmelser om hur man får stanna och parkera. Förbud mot att stanna eller parkera enligt dessa regler anges inte genom vägmärken utan du måste kunna dem ändå.

Det finns också lokala bestämmelser om stannande och parkering. Dessa bestämmelser är anpassade till lokala förhållanden och utmärks normalt med vägmärken.

Några bestämmelser om stannande och parkering ur Trafikförordningen

 • På kommunala allmänna parkeringsplatser inom tättbebyggt område får du parkera högst 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före sön- och helgdag. Detta gäller inte om särskild utmärkning säger något annat.
 • Inom tättbebyggt område får du inte stanna eller parkera på allmänna platser utanför vägen, t ex i diket, i skiljeremsor, i parker, i planteringar eller liknande.
 • På en väg/gata får du endast stanna eller parkera på höger sida i färdriktningen. På vägar/gator med enkelriktad trafik får du dock även stanna eller parkera på vänster sida.
 • På parkeringsplats avsedd för rörelsehindrad får endast fordon med ett särskilt parkeringstillstånd parkeras.
 • Du får inte parkera så att ditt fordon står utanför en parkeringsruta med något hjul.
 • Du får inte parkera inom ett avstånd av 30 m från en plankorsning. Plankorsning är en korsning mellan en väg och en järnväg eller spårväg som går på en egen banvall.
 • På en gågata eller i ett gångfartsområde får du endast parkera på särskilt anordnade parkeringsplatser.
 • Du får inte parkera framför infarten till en fastighet, eller så att in- och utfart till fastigheten försvåras.
 • Du får inte parkera på en hållplats för bussar, spårvagnar eller skolskjutsar.

Parkering vid varutransporter

I centrala Hudiksvall gäller P-förbudsområde. Det innebär att man endast får parkera på särskilt avsedd och utmärkt plats. Det är inte tillåtet att stanna för i- och urlastning eller för att släppa av passagerare på trafikfarlig plats eller där stoppförbud råder. Det är inte heller tillåtet att stanna på trottoar. På övriga platser är det tillåtet att stanna för att lasta och släppa av passagerare.

Vid varutransporter som stannat för att lasta och lossa måste aktivitet kunna observeras vid fordonet inom sex minuter. Lastning och lossning innebär bara att man får leverera eller hämta varor. Det är inte tillåtet att packa upp eller ställa in varorna på avsedd plats hos mottagaren.

Särskilda parkeringstillstånd för varutransporter finns inte.

Om det uppstår problem vid specifika tillfällen med parkering för varutransporter, kontakta tekniska förvaltningen på telefon 0650-190 00.

Några exempel på där du inte ens får stanna

 • Du får inte stanna eller parkera i en korsning med järnväg eller spårväg.
 • Du får inte stanna eller parkera så att vägmärken eller trafiksignaler skyms.
 • Du får inte stanna på eller närmare än 10 m före ett övergångsställe. Samma regler gäller vid en: cykelöverfart, korsande gångbana, korsande cykelbana.
 • Du får inte stanna eller parkera i en vägkorsning närmare än 10 m från den korsande körbanans närmaste ytterkant.
 • Du får inte stanna eller parkera (med något hjul) i ett cykelfält, på en gångbana, på en cykelbana.

Felparkeringsavgift

Polisen eller kommunala parkeringsvakter kontrollerar att parkeringsbestämmelserna följs på bl.a. gator, allmänna vägar och kommunala allmänna parkeringsplatser.

Om du parkerar fel där generella parkeringsregler eller lokala parkeringsföreskrifter gäller så kan du få betala en felparkeringsavgift.

Du är skyldig att betala felparkeringsavgiften även om du anser att den är felaktig.

Har du fått en parkeringsanmärkning som du anser felaktig kan du begära rättelse. Vänd dig till den polismyndighet som finns angiven på anmärkningen.

Flyttning av fordon

Om du parkerar fel kan ditt fordon komma att flyttas. Kommunen, polisen eller Trafikverkets regioner kan besluta om flyttning. Flyttning kan bland annat bli aktuell om fordonet har parkerats:

 • så att det hindrar trafik eller utgör fara.
 • så att det försvårar snöröjning, renhållning eller annat arbete på väg.

Fordonet kan också flyttas om det är belagt med körförbud, saknar registreringsskylt, inte får brukas på grund av obetald fordonsskatt eller saknar trafikförsäkring.

Fordonet flyttas vanligen till en särskild uppställningsplats. Som ägaren är skyldig att betala för de kostnader som uppkommer i samband flyttningen av fordonet.

Polisen ska underrättas när kommunen eller Trafikverkets region beslutar om flyttning av fordon.

Mer om stanna, parkera och fordonsflytt

Mer information om stanna, parkera och fordonslytt hittar du på Transportstyrelsens webbplats:

Transportstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.