Bli VA-abonnent

Vilka får ansluta till kommunalt vatten, spilllvatten och dagvatten? Hur ansöker jag om att ansluta till kommunalt vatten eller avlopp? Hur går anslutningen till? På den här sidan hittar du svaren.

Är du intresserad av att ansluta dig till kommunalt vatten eller avlopp? Använd vår blankett för ansökan:

För att du ska få ansluta din fastighet till kommunalt vatten, spillvatten och/eller dagvatten krävs att fastigheten ligger inom det allmänna verksamhetsområdet för respektive vattentjänst. Beslut om inrättande eller utökande av verksamhetsområde fattas av kommunfullmäktige.

Om du är osäker på om din fastighet ligger innanför det allmänna verksamhetsområdet så kan du ta kontakt med VA-verksamheten.

Om din fastighet ligger utanför det allmänna verksamhetsområdet behöver VA-verksamheten göra en bedömning om en inkoppling kan ske utifrån kapacitet och belastning på ledningsnätet.

Ta gärna kontakt med oss på VA-verksamheten så hjälper vi dig med att kolla upp möjligheten för anslutning av din fastighet.

Ska du ta över en fastighet som redan är ansluten till kommunalt vatten eller avlopp, kan du läsa mer om det på vår sida om ägarbyten:

Ägarbyte av fastighet

Hur går en anslutning till?

Ta kontakt med VA-verksamheten om du har frågor kring möjligheten för anslutning av din fastighet, anslutningsavgiftens storlek, vart förbindelsepunkten kan placeras och eventuellt annat som du funderar över.

Om fastighetens spillvatten (avlopp) inte kan avledas med självfall behöver det etableras en villapumpstation inne på fastigheten. Villapumpstationen pumpar ditt spillvatten ut på det kommunala ledningsnätet.

För att ansöka om anslutning till den allmänna VA-anläggningen ska blanketten för VA-anmälan fyllas i och skickas in till VA-verksamheten. Detta gäller även vid förändringar på fastigheten, t.ex. inkoppling av gäststuga, tillbyggnad eller ombyggnad från lokaler till lägenheter.

Kontaktuppgifter dit anmälan ska skickas finns i blanketten.

Till anmälan ska det bifogas en situationsplan som visar ledningsdragning och dimensioner mellan byggnad och önskad förbindelsepunkt.

Tänk på att skicka in anmälan i god tid före det datum du vill att vatten och/eller avlopp ska vara inkopplat.

Får jag någon återkoppling på att anmälan inkommit?

När vi tagit emot din anmälan så kommer du få en bekräftelse på att anmälan inkommit. Fortsatt dialog kring anmälan kan också förekomma i de fall då vi anser att anmälan behöver kompletteras eller liknande.

Förbindelsepunkten är gränsen mellan den allmänna VA-anläggningen och fastighetens egen VA-installation. Om din fastighet ligger innanför det allmänna verksamhetsområdet upprättas förbindelsepunkten normalt cirka 0,5 meter utanför fastighetsgränsen. Det här arbetet utförs av VA-verksamheten.

I förbindelsepunkten för dricksvatten finns ofta en servisventil för att vid behov kunna stänga av vattentillförseln till fastigheten. Observera att den endast får manövreras av VA-verksamhetens personal.

I förbindelsepunkten för spillvatten och dagvatten finns det ofta spolbrunnar.

Skiss/instruktion som visar förbindelsepunkterna

Efter att vi har upprättat förbindelsepunkten vid din fastighet fakturerar vi en anslutningsavgift. Det är en engångsavgift för att ansluta din fastighet till den allmänna vatten- och avloppsanläggningen och den beräknas utifrån den VA-taxa som gäller på tidpunkten för när förbindelsepunkten upprättas.

Taxa för vatten och avlopp

Du som fastighetsägare ansvarar för att ordna med VA-installationen inne på den egna fastigheten; antingen på egen hand eller genom att anlita en entreprenör.

  • Ledningar ska förläggas från huset och fram till förbindelsepunkten.
  • Vid anslutning till det allmänna ledningsnätet för vatten behöver du förbereda en vattenmätarplats.
  • Om det är behov för en villapumpstation för spillvatten ska den grävas ner på en placering som du har kommit överens om med VA-verksamheten.

Vid anslutning till det allmänna ledningsnätet för vatten är det viktigt att tänka på att ledningen inte får ha förbindelse med fastighetens egen vattenbrunn. Det är inte tillräckligt att ha en ventil för separation av de två systemen, utan det behöver vara luftgap emellan. Detta är för att förhindra att vatten av okänd kvalitet kommer ut på det allmänna ledningsnätet.

När det är klart inom fastigheten tar du kontakt med VA-verksamheten för att boka tid för besiktning vid vattenmätarplatsen, montering av vattenmätare, påsläpp av vatten samt eventuell montering av pump för spillvatten.

Efter att din fastighet har kopplats in på det kommunala ledningsnätet betalar du årliga brukningsavgifter. Brukningsavgiften utgörs av en fast avgift, som varier med antalet lägenheter i en fastighet, och en rörlig avgift, som varierar med vattenförbrukningen. Avgifternas storlek är angivet i VA-taxan.

Taxa för vatten och avlopp