Ledar- och medarbetarpolicy

Bilden har rödbrun bakgrund med vit text där det står Policy - Ledare och medarbetare.

Uppdraget

Uppdraget som ledare innebär att ta ansvar för att verkställa och följa upp åtagandet, ta ansvar för resultatet samt att utveckla medarbetare och organisation.

Uppdraget som medarbetare innebär att tillsammans med sin ledare och sina arbetskamrater utföra arbetsenhetens åtagande och ha ett medansvar för resultatet.

Ledare och medarbetare är formellt utsedda av en ledning för att ta ansvar för sitt arbetsområde.

En ledare väljer väg och färdriktning för verksamhet och medarbetare. Han/hon lägger ned engagemang för att frigöra resurser och få sina medarbetare att utvecklas. Ledaren ger medarbetaren förutsättningar för att denne ska kunna ta ansvar i sitt arbete. Arbetssättet bygger på en dialog där både ledare och medarbetare är en del av helheten i arbetet med att verkställa arbetsenhetens åtaganden.

Ledare och medarbetare inom Hudiksvalls kommun ska

Genom en helhetssyn

 • vara förtrogna med kommunens övergripande vision, mål och policys.
 • förstå den egna arbetsenhetens syfte och mål, den övergripande organisationen och den egna rollen.
 • företräda kommunen utåt.
 • vara lojal.
 • har ledaren dessutom ansvar för att förmedla kommunens övergripande vision och mål så att förståelse skapas för hur den egna arbetsenheten är del av helheten.

Skapa tillit genom 

 • dialog.
 • delaktighet.
 • prioritering av tid, mötesplatser och ett förtroendefullt förhållningssätt.

Arbeta i ständig utveckling genom

 • att anpassa verksamhet och arbetssätt till omvärldens och kommuninvånarnas behov.
 • att ledare och medarbetare följer omgivningens förändringar.

Vara engagerade genom

 • att delta aktivt i arbetet med att utföra och utveckla arbetsenhetens åtaganden.
 • att vara lyhörda.
 • att ge återkoppling.
 • att ledaren utövar ett närvarande ledarskap.

Interna dokument kompletterar policyn

Till Ledare- och medarbetarpolicyn har vi också ett antal Riktlinjer och Rutiner för internt bruk:

Riktlinjer

 • Att sluta som ledare
 • Jäv och andra intressekonflikter
 • Kompetensförsörjning

Rutiner

 • Att introducera en medarbetare
 • Rekrytering