Fiskevårdsplan

2003 påbörjades arbetet med att ta fram en fiskevårdsplan för biologisk återställning av kustmynnande vattensystem i Hudiksvalls kommun. Planen färdigställdes under 2005 och antogs av kommunfullmäktige 19 december 2005.

Arbetet med att ta fram Fiskeplanen har skett i samarbete mellan Hudiksvalls kommun, Länsstyrelsens Naturenhet/Fiske, samt Leaderprojektet Intryck Hälsingland. 1995 togs en fiskeplan fram för området Bjuråker – Norrbo i Hudiksvalls kommun. Därför finns området inte med i materialet.

Syftet med planen var att ta fram ett underlag för att kunna återskapa naturliga förutsättningar för reproduktion av fisk i kommunens vattendrag, vilket medför en ökad biologisk mångfald i vattendragen, ökade möjligheter för fritidsfiske och möjligheter till utveckling av naturnära turism i kommunen. Fiskeplanen ger också underlag för att strukturerat arbeta för att nå det nationella och regionala miljömålet, Levande sjöar och vattendrag.

Fiskeplanen är dessutom ett viktigt underlag för kommunens planering och ett viktigt verktyg för förbättringsåtgärder i kommunens vattendrag. Förbättringsåtgärder som bidrar till en attraktiv livsmiljö och möjligheter till en uthållig fisketurism, samt en ökad biologisk mångfald.