Riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter och minoritetsspråk

De nationella minoriteternas rättigheter är en del i Hudiksvalls kommuns arbete med att värna de mänskliga rättigheterna. Allas lika värde är en grundläggande värdering som ska genomsyra vårt arbete.

Bakgrund

Det finns fem nationella minoriteter i Sverige: judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Gemensamt för minoriteterna är att de har befolkat Sverige under en lång tid och har långa historiska band till landet. De har en uttalad samhörighet och identitet och en egen religiös, språklig eller kulturell tillhörighet samt en vilja att behålla sin minoritetsidentitet. Samerna har förutom status som nationell minoritet även status som urfolk. Historien är ett viktigt skäl till att det finns ett särskilt juridiskt skydd för nationella minoriteter. Rasbiologi, rasism och diskriminering mot de nationella minoriteterna är ett arv vi måste göra upp med.

Den svenska minoritetslagstiftningen syftar till att skydda de nationella minoriteterna, att stödja och skydda deras språk och kultur och stärka minoriteternas möjlighet till inflytande. De nationella minoritetsspråken, som är en del av det svenska kulturarvet, ska kunna bevaras och utvecklas som levande språk.

År 1999 anslöt sig till Europarådets ramkonvention om skydd för nationella
minoriteter och den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk. I samband med det beslutade riksdagen om vilka grupper som skulle erkännas som nationella minoriteter. Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk som kom 2010 har stärkts genom nya bestämmelser från den 1 januari 2019.

Hudiksvalls kommuns arbete

Som kommun har vi ett särskilt ansvar för att skydda och främja minoritetsspråken och de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige. Det gör Hudiksvalls kommun bland annat genom att:

  • Informera om de nationella minoriteternas rättigheter och det allmännas ansvar på kommunens webbplats.
  • Informera medarbetarna om kommunens ansvar på intranätet och tipsa om fördjupningsmaterial och goda exempel.
  • Aktivt köpa in litteratur på minoritetsspråken till vår bibliotekssamling.
    Biblioteket uppmanar också låntagare att själva lämna inköpsförslag på litteratur som behöver kompletteras till samlingen.
  • Löpande inventera om vi har personal som behärskar minoritetsspråken. Det gör vi för att så långt det går kunna erbjuda personer som önskar det möjlighet att använda sitt språk vid kontakt med kommunen.
  • Inom äldreomsorgen jobba mot målet att den som begär det ska få service och omvårdnad av någon som talar minoritetsspråk, om vi tillgång till personal med sådana språkkunskaper.
  • Ha extra fokus på att barn som tillhör nationella minoriteter får möjlighet att utveckla sin kulturella identitet och sitt språk. Det behöver vi ta extra hänsyn till när fattar beslut som kan komma att påverka barn.
  • Ge de nationella minoriteterna inflytande över frågor som berör dem. Vi ska särskilt främja barns och ungas möjligheter till inflytande och samråd i frågor som berör dem, på sätt som passar dem.

Fastställd av kommundirektören 2019-10-28.