Brukarundersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning

Hudiksvalls kommun deltar vartannat år i Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) nationella brukarundersökning för personer med funktionsnedsättning.

Syftet med undersökningen är få kunskap om vad dem vi är till för tycker om våra verksamheter och kunna jämföra oss med andra kommuner.

Alla brukare har erbjudits att delta i undersökningen. Det har varit frivilligt att svara på frågorna i enkäten. I 2021 års undersökning valde 67 % att svara. För de personer som önskat har det funnits möjlighet att få stöd när de svarade på enkäten. Brukare inom nedanstående verksamhetsområden har erbjudits att delta.

  • Vuxna med boende enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), gruppbostad och servicebostad.
  • Vuxna med daglig verksamhet enligt LSS.
  • Vuxna med sysselsättning enligt Socialtjänstlagen (SOL).
  • Vuxna som har boendestöd enligt Socialtjänstlagen (SOL).
  • Personlig assistans.

I tabellen nedan visas resultatet för kommunen jämförelse med riket (siffrorna inom parantes). Det är andelen positiva svar som redovisas i procent.

Resultat 2021

Område

Grupp-

bostad

Service-

bostad

Daglig verksamhet

Boende-

stöd

Personlig
assistans

Svarsfekvens

58 %

56 %

80 %

70 %

40 %

Inflytande

86

(78)

88

(82)

75

(75)

88

(86)

67
(49)

Rätt stöd

84

(81)

72

(79)

86

(86)

90

(86)

83
(87)

Kommunikation

66

(72)

64

(68)

82

(77)

95

(86)

83
(77)

Omtanke

84

(83)

80

(84)

93

(89)

98

(92)

83
(87)

Förtroende för personalen

84

(77)

84

(73)

90

83)

89

(82)

83
(80)

Trygghet

75

(66)

72

(66)

87

(73)Trivsel

91

(82)

84

(78)

89

(85)

95

(88)

83
(83)

Möjlighet att framföra synpunkter och klagomål

93
(85)

80
(83)

97

(90)

79
(76)

83
(85)

(Siffrorna inom parentes är riksgenomsnittet.)

Analys

Svaren från brukarenkäten visar på att Hudiksvalls har en god kvalitét inom sina verksamheter och att brukarna har ett bra förtroende för vår personal. Inom alla verksamheter utom personlig assistans har resultaten förbättrats på majoriteten av frågorna, i jämförelse med tidigare undersökning. Tillsammans med brukare och personal kommer underlaget att analyseras ytterligare för att identifiera utvecklingsområden att arbeta vidare med.

För mer information:

Läs mer på Koladas webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.