Obligatorisk ventilationskontroll, OVK

Obligatorisk ventilationskontroll, OVK, är en funktionskontroll som utförs av ventilationssystem i svenska byggnader enligt plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen.

Kontrollen utförs av en certifierad funktionskontrollant. Kontrollen av en fastighet utförs mot de byggregler som gällde då fastigheten eller ventilationssystemet beviljades bygglov. Det är fastighetsägarens skyldighet att se till att kontroll utförs.

Vem behöver göra ventilationskontroll?

Ventilationskontrollen är återkommande och gäller alla byggnader med undantag för en- och tvåbostadshus där det endast krävs en förstagångsbesiktning.

Målet med kontrollen är att se till att ventilationssystemet fungerar som det ska och att det uppfyller de krav som ställdes vid den tid anläggningen byggdes eller byggdes om. Ventilationskontrollen är till för att säkerställa ett bra inomhusklimat. Om funktionskontrollanten hittar allvarliga fel kan systemet underkännas. Fastighetsägaren måste då åtgärda problemet under en viss tid (som funktionskontrollanten bestämt).

Kan jag få protokollet från en ventilationskontroll?

Besiktningen ska protokollföras, redovisas och undertecknas. Ett exemplar av protokollet ska funktionskontrollanten lämna till fastighetens ägare och ett exemplar ska skickas till plan- och bygglovskontoret, som är tillsynsmyndigheten i kommunen. Kontaktuppgifter hittar du till höger på den här sidan.