Solceller

Om det krävs bygglov för att sätta upp solceller på er fastighet kan beror på om ni bor inom detaljplanerat område eller inte, om byggnaden är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller om dom placeras på markstativ eller en byggnad.

Solceller på tak

Det krävs inte bygglov för att på en byggnad montera solcellspaneler och solfångare som följer byggnadens form om det inte finns bestämmelser som säger annat. Eller om byggnaden är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Eller om fastigheten ligger inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse på grund av att de behövs för totalförsvarets anläggningar.

Bestämmelser som säger annat kan vara bestämmelser i detaljplaner eller områdesbestämmelser. Om byggnaden är särskilt värdefull finns utpekat i områdesbestämmelser, detaljplaner, inventeringar eller att det är ett bevarandevärt hus eller område.

Fristående solceller på mark

Fristående solceller på marken kräver normalt inte bygglov. Om er fastighet ligger inom ett bebyggelseområde om är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt så finns det ett förvanskningsförbud och solcellspaneler på stativ kan vara en förvanskning. Om solcellerna dock är högre än 1,8 m kan det krävas bygglov. Samt om dom är för mer än hushållsbehov, då kan vet bli en anläggning som blir lovpliktig.

Byggnader och bebyggelseområden som är särskilt värdefull

Byggnader och bebyggelseområden som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas. Solcellspaneler på sådana byggnader eller i dessa bebyggelseområden kan vara en förvanskning. I frågor som gäller dessa byggnader och bebyggelseområden rådfrågar vi stadsarkitekten på vad som kan vara okej eller inte.

Bygglov krävs för solceller på dessa byggnader och områden om byggnaden byter färg, till exempel om man har ett rött tegeltak och vill sätta upp svarta solceller. Om taktäckningsmaterialet byts, till exempel om man byter till ett tak med integrerade solcellspaneler. Eller om byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt.

Om det dock är ett en eller tvåbostadshus så krävs det bara bygglov om åtgärden väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär eller att det är styrt i områdesbestämmelser eller detaljplaner att åtgärden kräver lov.

Utanför område som har detaljplan eller områdesbestämmelser krävs det aldrig bygglov för att sätta upp solfångare eller solceller på byggnader och det gäller även om byggnaden eller området är särskilt värdefullt eller om byggnaden ligger inom ett riksintresseområde. Dock gäller fortfarande förvanskningsförbud vilket kan kräva en bedömning av byggnadsnämnden.

För att avgöra om det är en förvanskning eller få reda på om er byggnad eller fastighet ligger inom särskilda områden, är enklaste sättet att maila byggnadsnämnden på byggnadsnamnden@hudiksvall.se. Ange då vad ni vill göra, storlek på solcellspanelerna, höjden om dom placeras på marken, en beskrivning av åtgärden där ni även tar med hur det ser ut nu och fastighetsbeteckning.

Oavsett om era solcellspaneler kräver bygglov eller inte så är det ni som byggherre som är ansvarig att ni följer gällande regelverk och lagar. Bland annat ska byggnadsverk placeras på mark som är lämpad för ändamålet. Solcellspaneler ska placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till.

  1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan,
  2. skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot trafikolyckor och andra olyckshändelser,
  3. möjligheterna att hantera avfall,
  4. möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att använda området, och
  5. behovet av framtida förändringar och kompletteringar.