Tillämpning av arrendepolicy i Hudiksvalls kommun

Beslutad i Kommunstyrelsen 2022-09-01.

Inledning

Kommunfullmäktige antog 2022-05-30 Hudiksvalls kommuns arrendepolicy och detta är tillämpningen av den.

Syftet med policyn och tillämpningen är att tydliggöra kommunens utgångspunkter och mål kring att arrendera ut mark, samt att styrdokument ska ge stöd åt kommunens tjänstemän vid förfrågan, upprättande och förvaltande av arrende.

Allmänt om arrenden

Arrenden syftar till att medverka till en långsiktigt hållbar utveckling av kommunen. Arrendet ska följa gällande detaljplan. En förutsättning för arrendeavtal är att nödvändiga tillstånd, lov eller liknade är beslutade. Mark- och exploateringsenheten ska uppmärksamma den tilltänkta arrendatorn på detta, men det är alltid dennes ansvar att själv söka nödvändiga lov och tillstånd.

Arrendeavgifter

Kommunen använder arrenden som ett verktyg för att bidra till kommunens övergripande vision. Det kan särskilt handla om att bidra till att stärka förutsättningarna för att utveckla näringslivet eller att möta föreningslivets behov. Arrenden kan också i vissa fall skapa förutsättningar för boende genom bostadsarrende samt skapa bättre boendemiljöer.

Arrenden kan ses som ett alternativ till försäljning eller upplåtelse mot tomträtt, dvs i fall där det är angeläget att kommunen har kvar sin rätt att förfoga över marken eller där det av olika skäl inte är aktuellt med ett förvärv.

Följande kriterier ligger till grund för bestämning av arrendeavgiften:

 • Arrendeavgiften ska spegla marknadsvärdet för arrendatorn i linje med EU:s statsstödsregler och kommunallagens förbud mot gynnande av enskilda. Detta öppnar också för en lägre arrendeavgift till ideella föreningar.
 • Marknadsvärdet beräknar mark- och exploateringsenheten genom att analysera närliggande objekt/fastigheter och genom att jämföra med liknande arrendeändamål. Vid behov kan en extern, oberoende marknadsvärdering behöva genomföras.
  Marknadsvärdet beräknas på arrendeområdet. Marknadsvärdet beräknas också genom att se värdeökningen på marken före och efter rätten till arrendeavtalet.
 • Arrendeavgiften speglas även av vilken arrendetyp det är.
 • Arrendeavgiften ska ta hänsyn till kommunens handläggningskostnad. Självkostnadsprincipen i 2 kap, 6 § kommunallagen, utgör grund för bestämning av denna kostnad.
 • Marknadsvärdet som ligger till grund för arrendeavgiften påverkas bland annat av lokalisering och användningsområde. Områden där det råder hög efterfrågan på mark ger normalt ett högre marknadsvärde och därmed högre arrendeavgift.
 • Fasta arrendeavgifter för vissa vanligt förekommande arrenden såsom telemaster och flaggstänger förenklar handläggningen och ökar transparensen.

Lägsta avgift

Hudiksvalls kommuns lägsta avgift för att arrendera är 1000 kronor per arrende/år.

Alla arrenden samt lägsta avgiften räknas upp årligen med gällande bransch index. Vissa arrenden är även momspliktiga.

Anläggningsarrende (avgift per år)

När en jordägare skriftligen upplåter sin mark till en arrendator där byggnad/byggnader ingår, eller att arrendatorn avser att bygga, för att bedriva någon form av näringsverksamhet är det ett anläggningsarrende. Vanliga anläggningsarrenden är mark som upplåts för bensinstationer, vägrestauranger och vindkraftverk.

Anläggningsarrendets värderas externt om inte marknadsvärdet är känt. Om marknadsvärdet är känt för förvaltningen, t ex genom att det finns andra arrenden eller värderingar i området, behövs ingen sådan extern värdering göras.

Anläggningsarrenden med fasta arrendeavgifter (avgift per år)

Telemaster

En mast inklusive ev. teknikbod kostar 15 000 kronor per år. För varje ”fat” per entreprenör som tillkommer på masten adderas 4000 kronor till arrendeavgiften.

Exempel: Ett företag arrenderar en telemast med och har i sin tur hyrt ut anläggningen med två ytterligare fat. Arrendeavgift 23,000 kr per år.

Bostadsarrende (avgift per år)

Ett bostadsarrende är mark där det ingår bostadshus, eller rätten att bygga ett sådant, där arrendatorn kan bo. Upplåtelse av mark för fritidshus är den vanligaste formen av bostadsarrende.

Kommunens bostadsarrenden räknas årligen upp med index och basår när avtalet tecknas.

Förvaltningen ska alltid pröva möjligheten att försälja eller teckna avtal om tomträtt innan den ingår avtal om ytterligare bostadsarrenden.

Jordbruksarrende (avgift per år)

När en jordägare låter någon annan bruka sin jord mot ersättning och skriver ett avtal som reglerar det är det ett jordbruksarrende. Jorden ska användas enligt de metoder som kännetecknar jordbruket som näring. Dit räknas både åkermark och betesmark.

Jordbruksarrendets arrendeavgift är 600kr per hektar plus moms. Dock lägst 1000 kr plus moms/år.

Lägenhetsarrende/Nyttjanderätt (avgift per år)

En upplåtelse av mark räknas som lägenhetsarrende när den inte uppfyller förutsättningarna för att vara ett jordbruks-, bostads- eller anläggningsarrende. Ett lägenhetsarrende kan till exempel vara en kajplats, kolonilott, parkeringsplats utomhus eller en plats för båt eller brygga.

Arrendeavgiften för lägenhetsarrende varierar utifrån olika parametrar: arrendets geografiska placering där en högre avgift tas ut inom centrala Hudiksvall jämfört med utanför, arrendets ändamål där det kan vara allt från skötsel av en liten gräsmatta till behov av en stor parkering för en verksamhet samt om arrendet avser ideell förening, privatperson eller företag som bedriver näringsverksamhet på området.

Lägenhetsarrenden med fasta arrendeavgifter (avgift per år)

Marknadsföringsplats

 • Flaggor: 1000kr per flaggstång
 • Skyltar: 3000kr per skylt
 • Skyltar med intäkter: 8 000kr per skylt

Parkeringsyta

 • 900kr per plats, dock alltid lägst 1000 kr

Bryggor

 • Enskild brygga ≥ 2500 kr plus moms
 • Gemensam brygga ≥ 2500 kr plus moms
 • Båtplatser är momspliktiga och har därför 25% moms.
 • Kommunen önskar stimulera gemensamt nyttjande av bryggor – därför samma pris på gemensam som enskild brygga.

Exempel. Fem grannar arrenderar mark för en gemensam brygga i Hudiksvall. Den årliga arrendeavgiften till kommunen uppgår till 12.500 kr inkl moms, dvs 2.500 kr per granne. Motsvarande situation utanför Hudiksvall kostar 6.250 kr eller 1.250 kr per granne.

Övriga mindre arrenden

 • Exempelvis odlingslotter, biodling, siktröjning 500 kr.

Jakt

 • Jakträtt upplåts för 20kr per hektar. Dock lägst 1000 kr/år.

Geografisk anpassning av lägenhetsarrendeavgiften

För samtliga lägenhetsarrenden så är avgiften gånger faktorn 2 i Hudiksvalls stad. Ett arrende för flaggstång i Hudiksvalls stad kostar alltså 2000 kr jämfört med 1000 kr om arrendet varit beläget utanför.

Undantag och avsteg

Det ska finnas möjlighet att göra avsteg från avgifterna om det är nödvändigt. I normalfallet ska arrendatorn ansvara för att städa arrendestället och ta bort ev byggnader m m när arrendet upphör. Vid tillfällen där det är uppenbart att arrendet kan leda till kostnader och arbete för kommunen ska det finnas möjlighet att ta ut en högre avgift. Till exempel om det kan bli aktuellt att kommunen får städa av arrendeområdet efter att avtalet upphört.

Kommunstyrelsen kan fatta beslut i enskilda fall där de anser att det krävs avvikelse från riktlinjerna.