Friggesunds avloppsreningsverk

Avloppsreningsverket i Friggesund byggdes 1972 och här renas omkring 250 kubikmeter avloppsvatten varje dygn.

Upptagningsområde

Avloppsvatten från Friggesund och Bjuråkers kyrkby transporteras med hjälp av tre pumpstationer och självfallsledningar till reningsverket.

Reningsprocess

Avloppsvattnet renas i tre steg: Mekaniskt, kemiskt och biologiskt. I den mekaniska reningen avlägsnas skräp, fett, sand och kaffesump när vattnet passerar genom ett maskinrensat fingaller följt av ett luftat sandfång. I den kemiska reningen tillsätts ett aluminiumsalt till vattnet för att fälla ut fosfor och i den bilogiska reningen tar vi hjälp av mikroorganismer som finns i avloppsvattnet för att bryta ner biologiskt nedbrytbara föroreningar. För att förse mikroorganismerna med syre så att de kan leva, trivas och göra ett bra jobb, luftas vattnet kraftigt i detta reningssteg. Både den kemiska och den biologiska reningen ger upphov till slam, som avskiljs från vattnet och tas om hand.

Slambehandling

Det slam som bildas i reningsprocessen stabiliseras och förtjockas i en roterande trumma innan det transporteras till Delsbo avloppsreningsverk för vidare behandling.

Läs mer om slambehandlingen vid Delsbo avloppsreningsverk