Diskriminering och kränkande behandling - grundskolan

För varje verksamhet, skola och fritidshem, finns det en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. I planen ska de åtgärder som planeras konkret beskrivas.

Planen ska vara anpassad till den egna verksamheten och årligen följas upp och utvärderas.

Planens syfte är att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Den ska också förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling.

Du hittar planerna under respektive grundskola.

Mobbning

Mobbning är en form av kränkande behandling. Kränkningarna kan vara fysiska, verbala, psykosociala eller i text och/eller bild. Andra former av kränkande behandling är diskriminering, sexuella trakasserier, rasism, främlingsfientlighet och homofobi.

Prata med din lärare eller rektor om du vill veta mer om skolans arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.