Östra skolan

Östra skolan. Byggnaden är en stor gammal hög stenbyggnad i gulvit färg. Utanför finns en bilparkering där det står bilar parkerade och en gräsmatta med några träd.

Om skolan

Skolan ligger belägen i Hudiksvalls östra stadsdel med en fantastisk vy över sjöbodar och hamninlopp. Skolan har nära till skidstadion, isbana, motionsspår och fotbollsplaner. I direkt anslutning till skolan ligger kommunens Sportpark

Läs mer om Sportparken

Skolan har ljusa och fina lokaler där alla rum har interaktiva tavlor och annan modern teknik. Alla lokaler som behövs för undervisning finns på skolan.

På Östra skolan råder ett öppet klimat där vi ständigt arbetar med motivation, delaktighet och allas lika värde. Alla elever stimuleras att nå så långt som möjligt i sin sociala och kunskapsmässiga utveckling. Vår målsättning är att bidra till utveckling i ett större perspektiv där hälsa, hållbar utveckling och tolerans är viktiga ledord. Skolan har en idrott- och hälsaprofil som betonar rörelsens betydelse för att främja lärande och välbefinnande.

Östra skolan har ett tillagningskök där all mat tillagas av skolans egen kökspersonal.

Organisation

Östra skolan är en grundskola och anpassad grundskola där cirka 350 elever går, från årskurs 7 upp till årskurs 9. På skolan arbetar cirka 40 välutbildade pedagoger organiserade i tre arbetslag. Skolan har en elevhälsa som består av rektor, biträdande rektor, skolsköterska, skolkurator, socialpedagog, specialpedagog och speciallärare. På skolan finns även en heltid studie- och yrkesvägledare.

Östra skolans idrott- och hälsaprofil

På Östra skolan har alla elever möjligheten att inom ramen för elevens val välja någon av profilerna fotboll, gymnastik eller “rörelse för alla”. Samtliga årskurser har pulsträning inlagt på schemat. Vår målsättning är att erbjuda någon form av rörelseaktivitet varje dag. Anpassade grundskolan deltar i projektet “Alla kan gympa” samt att projektet “Rörelse för alla” pågår med syfte att stimulera elever att prova på olika rörelseaktiviteter som passar den enskilda individen. Skolan har väl planerade friluftsdagar med ett brett innehåll som syftar till att väcka intresse och lust för olika aktiviteter som främjar rörelse.

Jag kan, jag vill, jag vågar!

Östra skolan är en av Hudiksvalls kommuns grundskolor och omfattas av Lärandeförvaltningens övergripande verksamhetsidé. På Östra skolan ska alla barn, unga och vuxna känna: jag kan, jag vill, jag vågar. De ska med glädje, engagemang, delaktighet och på vetenskaplig grund öka kunskap, kreativitet, utveckling och lust att lära.

Vår vision

På Östra skolan kommer alla elever till sin rätt. Alla stimuleras att nå så långt som möjligt i sin sociala och kunskapsmässiga utveckling. Östra skolan bidrar till utveckling i ett större perspektiv där hälsa, delaktighet, livsglädje , hållbar utveckling och tolerans är ledord.

När våra elever slutar hos oss efter tre år ska de och deras vårdnadshavare se tillbaka på tiden på Östra skolan och…

  • minnas en trevlig och innehållsrik högstadietid
  • känna sig mycket nöjda med sin skolgång och att de har presterat efter sin förmåga
  • känna sig mycket nöjda med det stöd som vi på skolan har gett dem
  • känna sig väl förberedda för fortsatta studier
  • känna att de med övertygelse kan rekommendera Östra skolan till andra

Föräldraforum

På Östra skolan arrangeras föräldraforum tre gånger per läsår. Där deltar skolledning, arbetslagsledare och vårdnadshavare. Föräldraforumet har beslutat att bjuda in samtliga vårdnadshavare till träffarna. Minnesanteckningar från Föräldraforumet delges alla vårdnadshavare via Unikum.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling