Anderbo

Närbild på Tjärblomster och Lychnis viscaria på en äng med högt gräs.

Anderbo ligger vackert i Torbergets sydsluttning mot Norrdellen. I byn finns ett intressant ängsområde som tidigare fungerat som en naturlig fodermark.

I takt med förändringar i markanvändningen har det öppna landskapet, som knyter stor biologisk variation till sig, börjat växa igen. Trots detta finns det tydliga värden kvar. Areal: 0,5 ha

Områdesbeskrivning

Kartbild över Anderbo med omgivning.

Området är dock i igenväxande och uppväxande trädplantor av gran, björk och andra lövträdsarter förekommer rikligt i området. Trots igenväxningen finns tydliga värden kvar och floran är rik på indikatorarter för hävdad och ogödslad mark.

Till exempel ska brudsporre förekomma rikligt, andra arter som har påträffats i området är Jungfru Marie nycklar, låsbräken, bockrot, stagg, ormrot, ängsvädd, rödklint och stor blåklocka. Marken är fri från gödselpåverkan och andra störande ingrepp.

Vid inventering år 2003 konstaterades att tydliga värden fanns kvar och att området delvis betas. Dock är hävden otillräcklig, trädskiktet utbrett och området är i behov av restaurering.

Området ligger inom Dellenbygdens riksintresseområde för naturvård och rörligt friluftsliv.

Ängsmark i sydsluttning med blommor och högt gräs. Bakom ängen finns skog och en bit av den blå himlen syns.

Ängsmark i sydsluttning.