Lövenholtsberget

Lövenholtsergets sydsida med tät skog och gråblå himmel. En elledningsgata är dragen nedanför berget.

Lövenholtsberget ligger i Enångers socken.

På berget finns branter och sluttningar som hyser en rik och intressant flora men även ett barrskogsområde med inslag av lågor, torrträd, naturliga stubbar och enstaka lövträd.

Några värmekrävande och typiska sydväxtarter som påträffats i området är t.ex. lind, lönn och blåsippa. Areal: 23 ha.

Områdesbeskrivning

Kartbild över Lövenholtsberget med omgivning.

Lövenholtsberget ligger i Enångers socken 15 km väster om Enångers tätort. På den sydexponerade delen av berget finns branter och sluttningar som hyser en rik och intressant flora.

Några av de värmekrävande, typiska sydväxtarter som påträffats i området är lind, lönn, blåsippa, getrams och träjon.

I den östra delen av området finns ett av skogsstyrelsen nyckelbiotopklassat barrskogsområde med inslag av lågor, torrträd, naturliga stubbar och enstaka lövträd. Här återfinns också ullticka. En del av den sydexponerade branten är också nyckelbiotopklassat av markägaren.

Lövenholtsberget ligger i en av länets värdetrakter, ett större sammanhängande område med hög andel skoglig värdekärna.

Död ved med växtlighet ovanpå intill en stor sten.

Död ved.