Siviksfjärden och Norbergsfjärden

Områdesbeskrivning

Siviksfjärden och Norbergsfjärden är två närliggande grunda vegetationsklädda havsvikar belägna vid kuststräckan mellan Njutånger och Enånger.

De två fjärdarna skiljs åt av en halvö, Marön, och är relativt skyddade med stora grundområden. De båda havsfjärdarna hyser en för brackvattenmiljö ovanligt rik biologisk mångfald.

Den biologiska produktionen är hög och här finns en mängd olika vattenväxter, smådjur, fiskar och sjöfåglar. Fjärdarna är också viktiga lek- och uppväxtområden för flera fiskarter vilket också gör området viktigt som rast- eller häckplats för ett stort antal fisklevande fågelarter bl a fiskgjuse, havsörn, gråhäger och skäggdopping.

Norbergsfjärden med omnejd är förhållandevis orörd och fri från mänsklig påverkan. Vid Siviksfjärden finns bebyggelse, odlingsmark och ett flertal båtbryggor. Vattenvegetationen är likartad i de undersökta delarna av de båda fjärdarna med vidsträckta ängar med kransalger såsom rödsträfse, hårsträfse och borststräfse.

Dessutom finns här annan intressant mjukbottenvegetation som t ex svartskinna och korsandmat. Fjärdarna ingår i Hudiksvallskustens riksintresseområde för naturvård och friluftsliv.