Gravfält i Norrbo

Urgammal tall med bara grenarna kvar som spretar åt alla håll - ”Per Sto”.

Vid kyrkan i Norrbo finns ett forntida gravfält och kring det en intressant och värdefull torrängsvegetation.

Av särskilt intresse är den relativt rikliga förekomsten av den starkt hotade sanddraban. Intill kyrkan står också två märkliga och mycket gamla tallar, benämnda Per Stabbe och Per Sto.

Områdesbeskrivning

Kartbild över Norrbo vid ett gravfält med omgivning.

Vid kyrkan i Norrbo finns ett forntida gravfält och kring det en intressant och värdefull torrängsvegetation.

Av särskilt intresse är den relativt rikliga förekomsten av den starkt hotade sanddraban. Andra typiska torrängsarter som påträffats i området är sandnarv, rödkämpar, backstarr och backförgätmigej.

Intill kyrkan står också två märkliga och mycket gamla tallar, benämnda Per Stabbe och Per Sto. Den senare är dock död men Per Stabbe lever fortfarande.

Området är intressant på många sätt och har stora värden både med avseende på natur- och kulturmiljö. Området ligger inom Dellenbygdens riksintresseområde för naturvård och rörligt friluftsliv.

Forntida gravfält i tätt buskage, stenar och träd.

Forntida gravfält.