Vallavallen

Vacker vy österut mot granskogsområdet med högt gräs, blommor och en liten grå byggnad till höger.

Vallavallen är en fäbodvall i Forsa socken.

Några hundra meter öster om fäbodarna finns ett källpåverkat granskogsområde med mycket höga naturvärden. Skogen är gammal och växer på fuktig till blöt mark kring en liten skogsbäck.

Några av de indikatorarter som påträffats i området är ringlav, ullticka och kattfotslav. Areal: 4 ha.

Områdesbeskrivning

Kartbild över Vallavallen med omgivning.

Delar av området utgörs av sumpskog och gränsar till myrmarker. Luftfuktigheten är hög och här finns lågor i olika nedbrytningsstadier. Inom området finns rikligt med olika mossor och så kallade knappnålssamhällen.

En liten bäck som rinner genom ett gammalt granskogsområde.

Bäck som rinner genom gammalt granskogsområde.

Luftfuktigheten är hög och här finns lågor i olika nedbrytningsstadier. Inom området finns rikligt med olika mossor och så kallade knappnålssamhällen. Området är klassat som nyckelbiotop och inventerat och registrerat av skogsstyrelsen.

Fäbod med träbyggnad i gammal stil. Runt byggnaden växer högt gräs och blommor. I bakgrunden står tät skog.

Fäbod i gammal stil.