Dyrvallen

Vacker vy över Dyrvallen. På ängen med högt gräs och blommor står tre gamla gråa lador med skog i bakgrunden och blå himmel.

Dyrvallen i Norrbo ligger mycket vackert belägen på Dyrvallsåsens sydsluttning. Fäbodarna ligger kring en långsträckt, öppen yta på en vid platå mer än 200 m över Dellensjöarnas yta.

Vallen saknar vägförbindelse men de gamla vallstigarna finns kvar och utnyttjas för den vandringsled som passerar fäboden. Byggnaderna är till största delen välbevarade och trähägnaderna och fägatan har bevarats och underhållits. Areal: 3 ha

Områdesbeskrivning

Kartbild över Dyrvallen med omgivning.

Dyrvallen i Norrbo, ca 25 km nordväst om Hudiksvall, ligger mycket vackert belägen på Dyrvallsåsens sydsluttning.

Fäbodarna ligger kring en långsträckt, öppen yta på en vid platå mer än 200 m över Dellensjöarnas yta. Vallen saknar vägförbindelse men de gamla vallstigarna finns kvar och utnyttjas för den vandringsled som passerar fäboden.

Byggnaderna är till största delen välbevarade och oförvanskade. Även trähägnader och fägata har bevarats och underhållits. Dyrvallen omges huvudsakligen av en träd- och buskbärande hagmark även om några mycket små hackslåttsytor förekommer invid bostugorna.

I fältskiktet har flera växter som vittnar om långvarig och kontinuerlig hävd påträffats t.ex. backnejlika, pillerstarr, luddhavre, stagg, bockrot, gulmåra och brudborste. Vallen har hävdats genom ko och- fårbete i modern tid. De tre fäbodarna med bostugor underhålls av Norrbo hembygdsförening.

En av dem ägs av hembygdsföreningen som lånar ut den till djurhållare. Dyrvallen hör till de finaste och mest genuina fäbodarna i Dellenbygden med stora natur och kulturhistoriska värden. Det ostörda läget och betydelsen för friluftslivet stärker betydelsen av att bevara och vårda området.

En liten brun stuga med vitt tak och murad skorsten står inhägnad av ett staket där det växer fullt med vita höga blommor och bakom stugan växer tät skog. Närmast kameran till höger står en lila hägg.

Fäbod i sydsluttning.