Råbergsvallen

Hävdformad vegetation. En gräsbevuxen bilväg leder fram emot några grå lador. På höger sida växer högt gräs inhägnat av ett staket och i bakgrunden står det stora träd.

Råbergsvallen har en historia av brukad mark som går tillbaka till 1600-talet. Som mest fanns här nio bostugor med djurhållare.

Fram till ca år 2000 har djurhållning förekommit vilket gör den till en av få fäbodvallar med kontinuerlig drift. Den senaste tidens djurhållning har bibehållit skötseln väl på markerna kring bebyggelsen. Areal: 1,5 ha

Områdesbeskrivning

Kartbild över Råbergsvallen med omgivning.

Råbergsvallen, ca 10 km söder om Delsbo, har en hävdhistoria som går tillbaka till 1600-talet. Som mest fanns här nio bostugor med djurhållare. Fram till ca år 2000 har djurhållning förekommit vilket gör den till en av få fäbodvallar med kontinuerlig drift.

Den senaste tidens djurhållning har bibehållit hävden väl på markerna kring bebyggelsen. Förutom några storvuxna yviga granar och björkar är markerna öppna med en intressant hävdformad vegetation.

Fältskiktsfloran är artrik med bl. a. blåsuga, ängsnejlika, ormrot, kattfot, stagg och liten blåklocka. Vallmiljön är vacker med tidstypiska byggnader i gott skick.

Råbergsvallen har högsta bevarandevärde på grund av den artrika floran, den långa hävdkontinuiteten, den genuina fäbodmiljön och friheten från störande ingrepp.

Genuin fäbomiljö. Rakt fram står några gråa lador med tegeltak och stora träd i bakgrunden. På båda sidor om den gräsbevuxna bilvägen växer högt gräs och blommor inhägnat av gråa gärdsgårdar.

Genuin fäbodmiljö.