Skälölandet

Sumpskogsområde med tät växtlighet ungefär i mitten av Skälölandet.

Skälölandet är en halvö i skärgården strax utanför Iggesund och omges av Byfjärden, Iggesundsfjärden och Vintergatsfjärden.

Området har en naturskogskaraktär med gammal tallskog på storblockig mark med bitvis betydande inslag av lövträd. Här finns också inslag av mycket gamla träd och området har inte varit påverkat av skogsbruksåtgärder i modern tid.

Området har även betydande ornitologiska värden. Skälölandet ligger i ett område med hög andel skoglig värdekärna. Areal: 40 ha.

Områdesbeskrivning

Kartbild över Skälölandet med omgivning.

Halvön erbjuder en mångformig natur, större delen domineras av blockrik och tallbevuxen mark men här finns även våtmarksområden, sumpskog, lövskog och olika typer av marina strandområden. Här finns även fritidshusbebyggelse och industriella anläggningar.

Här finns också inslag av mycket gamla träd och området har inte varit påverkat av skogsbruksåtgärder i modern tid, dock finns en nybruten väg i anslutning till området.