Stömne

Ostörd beteshage i sydvästlig riktning med blommande äng och skog till höger.

I Stömne i Delsbo finns ett naturskönt sten- och blockrikt betesmarksområde i ett typiskt läge mellan omgivande skog och åkermarker.

Betesmarken är till största delen öppen men ca en tredjedel består av ett betat skogsområde. Beteshagen i Stömne är en god representant för en välhävdad öppen hagmark i denna del av landet. Areal: 3 ha

Områdesbeskrivning

Kartbild över Stömne med omgivning.

I Stömne i Delsbo finns ett naturskönt sten- och blockrikt betsmarksområde i ett typiskt läge mellan omgivande skog och åkermarker.

Betesmarken är till största delen öppen men ca en tredjedel består av ett betat skogsområde. I skogsområdets trädskikt växer främst gran, björk och tall med inslag av andra lövträdsarter. I den öppna delen växer enstaka spridda en- och rosbuskar.

Beteshagen är ovanligt välhävdad och ett flertal hävdgynnade och typiska arter har påträffats i området såsom höstlåsbräken, ljung, odon, bockrot, stagg, ormrot, ärenpris, prästkrage och liten blåklocka. Inom området finns även en mängd intressanta kulturlämningar.

Hagen är i stort sett fri från alla former av störande ingrepp som produktionshöjande åtgärder och ger intryck av att ha mycket lång hävdkontinuitet. Beteshagen i Stömne är en god representant för en välhävdad öppen hagmark i denna del av landet. Betesmarken innehåller partier möjliga att återta som äng.

Området ligger inom Dellenbygdens riksintresseområde för naturvård, kulturmiljövård och rörligt friluftsliv.

Sten och blockrikt betesområde med tät skog i bakgrunden.

Sten och blockrikt betesområde.