Lingån

Sumpskogsområde med stora höga träd.

Lingån rinner från Lennsjön till Frisbosjön i Bjuråker. Ån kantas av sumpskog till stor del och några intressanta arter som tex strutbräken och smörboll förekommer här.

Åns vattenfauna är också intressant med bland annat ett betydande öringbestånd och flodpärlmussla. Areal: 33 ha

Områdesbeskrivning

Kartbild över Lingån med omgivning.

Lingån rinner från Lennsjön till Frisbosjön i Bjuråker. Ungefär mittemellan sjöarna rinner ån genom ett flackt våtmarksområde med en mängd anslutande små biflöden.

Området och kringliggande mark är till stor del beväxt med sumpskog. Här återfinns en frodig och värdefull bäckvegetation. Några av de intressanta arter som påträffats i området är strutbräken, gullpudra, bäckbräsma och smörbollar.

Särskilt den senare är av stort intresse då arten numera är mycket ovanlig i regionen. Det beskrivna området ingår i ett större våtmarksområde inventerat av länsstyrelsen.

Åns vattenfauna är också intressant med bland annat ett betydande öringbestånd och flodpärlmussla. Ån är dock flottledsrensad och reglerad genom en regleringsdamm i utloppet av Lennsjön.

Våtmarksområdet är också påverkat av dikning. Vattensystemet är därmed i behov av hydrologiska och biologiska restaureringsåtgärder.