Strand vid Backsjön

Lumpåns mynning med vatten och områden med högt gräs. I bakgrunden finns skog, blånande berg och blå himmel med vita moln.

Backsjön ligger i ett småkuperat landskap i en öppen jordbruksbygd.

I den norra delen av sjön, kring Bergarön och Lumpåns mynning, förekommer såväl betade stränder som ohävdade mader och vasshav. Större delen av kulturmarkerna kring sjön är i bruk vilket gynnar det rika växt- och djurlivet.

Längs stränderna finns även lämningar av forntida boplatser. Areal: 26 ha.

Områdesbeskrivning

Kartbild över Backsjön med omgivning.

Backsjön ligger ca 3 km nordväst om Delsbo tätort och utgör den nordvästra delen av Stömnesjön.

I den norra delen av Backsjön kring Bergarön och Lumpåns mynning förekommer såväl betade stränder som ohävdade mader och vasshav.

Området är beläget i en småkuperad, öppen jordbruksbygd med fina kulturmiljövärden. Större delen av kulturmarkerna kring sjön är i bruk, antingen som sädesfält, vallodling eller betesmark.

I det värdefulla strandkomplexet förekommer växter såsom sjöfräken, säv, grenrör, styltstarr, fackelblomster, åkerbär, kråkklöver, ängsull och strandspärrmossa.

I området finns också fina förutsättningar för ett rikt fågelliv bland annat har arter som trana, skäggdopping, storspov, vattenrall, gråhakedopping och brun kärrhök påträffats.

Längs stränderna finns även fornlämningar i form av bland annat forntida boplatser. Området ligger inom Dellenbygdens riksintresseområde för naturvård och friluftsliv.

Vy över Backsjön med en grå lada på en grön äng, vatten, skog och blånande berg i bakgrunden.

Vacker vy över norra delen av sjön.