Stora Aldringsmyran

Sjökomplex i södra delen av myrarna med tät skog till vänster och i bakgrunden, spegelblankt vatten till höger och gråmulen himmel.

Stora Aldringsmyran består av ett myr- och sjökomplex i ett kuperat skogslandskap som förutom Stora Aldringsmyran även innefattar sjöarna Lilla Aldringen och Bursjön.

Inom området finns ett flertal sumpskogsbeväxta marker med höga naturvärden. Areal: 59 ha.

Områdesbeskrivning

Kartbild över Stora Aldringsmyran med omgivning.

Stora Aldringsmyran ligger i Bjuråker ca 8 km norr om Friggesund.

Området är orört med stor mångformighet och kunskapen om området och inventeringsunderlaget är ännu inte så stort.

Stora Aldringsmyran har högsta bevarandevärde på grund av den värdefulla sumpskogen, sin mångformighet och friheten från störande ingrepp.

Orört myrmarksområde med några mindre träd, skog i bakgrunden och gråmulen himmel.

Orört myrmarksområde.