Vålsta

Vacker hagmark med blommor i sydsluttning ner mot Hornån. Längre ner syns en grå lada och några träd och i bakgrunden växer tät skog.

I Vålsta i Forsa finns en öppen hagmark, vackert belägen i sluttningen ner mot Hornån och inramad av åkermark och skog.

Hagmarken är varierad med betesbackar och äldre åkerstrukturer och har inslag av trä- och stengärdsgårdar, odlingsrösen, husgrunder och gravhögar. Areal: 2,6 ha

Områdesbeskrivning

Kartbild över Vålsta med omgivning.

I Vålsta i Forsa finns en öppen hagmark, vackert belägen i sluttningen ner mot Hornån och inramad av åkermark och skog.

Hagmarken är varierad med betesbackar och äldre åkerstrukturer och har inslag av trä- och stengärdsgårdar, odlingsrösen, husgrunder och gravhögar. I området har ett flertal hävdgynnade arter påträffats såsom backnejlika, bockrot, slåtterfibbla, kattfot, stagg, ormrot, prästkrage och luddhavre.

Inom området finns rikligt med fornlämningar och andra kulturhistoriska spår bland annat ett forntida gravfält. Marken har hävdats mycket länge först som slåttermark men under senare tid med bete. Inga tecken kan märkas på att konstgödsel eller andra störande ingrepp förekommit.

Området är värdefullt på grund av stora floravärden. Det vackra läget, den långa hävdkontinuiteten och rikedomen på kulturhistoriska spår förhöjer ytterligare värdet. Betesmarken innehåller partier möjliga att återta som äng.

Området ligger inom Hälsingtuna-Högs riksintresseområde för naturvård och kulturmiljövård.

Varierande åkerstruktur med några träd, en lada och tät skog i bakgrunden.

Varierande åkerstruktur.