Hälsen

Utsikt över Hälsen. På stranden växer stora träd och i vattnet vid strandkanten ligger det stora stenar. I horisonten finns ett skogbevuxet berg, himlen är blå med vita moln.

Hälsen, en av kommunens högst belägna sjöar (ca 286 m ö h), är belägen vid kommungränsen i sydväst och avvattnas genom Hälsbäcken till Ljusnans avrinningsområde.

Tillflödena består av två mindre bäckar. Sjön är en djup klarvattensjö med en yta på 117 ha och är ett mycket populärt fiskevatten. Särskilt värdefullt är att sjön hyser ett naturligt reliktbestånd av reproducerande röding.

I sjöns omgivningar finns även en del värdefulla naturskogar. Areal: 202 ha

Områdesbeskrivning

Kartbild över Hälsen med omgivning.

Tillflödena består av två mindre bäckar. Sjön är en djup klarvattensjö med en yta på 117 ha och ett maxdjup på 38 m, vattenvegetationen är sparsam. Avrinningsområdet är litet och vattenomsättningen långsam.

Sjön är ett mycket populärt fiskevatten. Särskilt värdefullt är att sjön hyser ett naturligt reliktbestånd av reproducerande röding. Övriga fiskarter som påträffats vid de upprepade standardiserade nätprovfiskena som utförts i sjön är öring, abborre och lake.

Avrinningsområdets tunna och dåligt buffrande jordar har gjort sjön känslig för försurning vilket föranlett regelbundna kalkningsinsatser i sjön.

Biotopvårdande insatser har utförts i Hälsbäcken. Provfiskena tyder på att bestånden av röding och öring minskat i både vikt och antal på senare tid. I sjöns omgivningar finns även en del värdefulla naturskogar.

Området är av riksintresse för naturvården.

Vy över sjön Hälsen. Ett träd hänger ut över vattnet och på andra sidan sjön växer tät skog. Himlen är blå med vita moln.

Vy över sjön.