Tannaklitten

Artrik flora nedanför det trädbevuxna berget vid Tannavallen. I förgrunden finns en stor äng med högt gräs och blommor.

Tannaklitten ligger i Hög. På den sydöstra sidan av berget finns en brant som uppvisar en ovanligt rik flora med flera intressanta växter.

I klippstupen växer bland annat tjärblomster, bergglim, lind och ett antal klippspringsormbunkar. Areal: 16 ha.

Områdesbeskrivning

Kartbild över Tannaklitten med omgivning.

Tannaklitten ligger i Hög, 14 km nordväst om Hudiksvall.

På den sydöstra sidan av berget finns en brant som uppvisar en ovanligt rik flora med flera intressanta växter. I klippstupen växer bland annat tjärblomster, bergglim, lind och ett antal klippspringsormbunkar.

Nedanför klippstupen växer granskog där bland annat dvärghäxört, underviol och skuggviol har påträffats. Skogsområdet nedanför branten är dock tydligt påverkat av skogsavverkning.

I branten finns ett nyckelbiotopsområde registrerat hos skogsstyrelsen som även innefattar den nordostliga branten. Nyckelbiotopsområdet beskrivs som opåverkad gammal granskog med stor andel lövträd, t.ex. gammal grov asp, samt inslag av lågor, hålträd, döda träd, porlande källor och mossrika lodytor med sipperstråk.

Klippstup på bergets sydöstra sida med tät skog.

Klippstup på bergets sydöstra sida.