Dalaberget

Mycket stora stenblock på bergets östsida omgiven av otillgänglig och tät skog.

Dalaberget i Bjuråker är ett berg som har spruckit upp i mycket stora block vilka ligger kvar nära sina ursprungliga lägen, åtskilda av 2-4 m djupa klyftor.

Området är glest bevuxet med främst tall, gran och glasbjörk. Här växer bland annat skogsbräken, stensöta och det hotade gräset sötgräs.

Områdesbeskrivning

Kartbild över Dalaberget med omgivning.

Dalaberget ligger i Bjuråker ca 7 km nordväst om Friggesund. Berget är uppsprucket i mycket stora block vilka ligger kvar nära sitt ursprungliga läge, åtskilda av 2-4 m djupa klyftor.

På bergets östra utlöpare finns en växtplats för det sällsynta sötgräset. Sötgräset växer på blocken tillsammans med skogsbräken, stensöta, hallon och rönn. Förekomsten uppgick 1984 till drygt 20 tuvor.

Hela övre delen av Dalaberget, drygt 20 ha, är dessutom klassat som nyckelbiotopsområde av markägaren. Där återfinns en värdefull orörd skog med bland annat gamla aspar och tallar och lågor av olika slag.

Närbild på en Stensöta Polypodium vulgare.

Stensöta Polypodium vulgare.