Funsta

Gravhög norr om Funstasjön med lila och vita lupiner omgiven av träd och buskar.

I Funsta i Forsa finns en björkhage inramad av åkermark, vackert belägen i sydsluttningen norr om Funstasjön.

Förutom ett flertal gamla stora björkar växer även andra trädarter samt några spridda enbuskar i den steniga hagen.

I området har backnejlika, kattfot och prästkrage samt ett flertal andra arter som trivs på betade marker påträffats. Areal: 1,2 ha

Områdesbeskrivning

Kartbild över Funsta med omgivning.

I Funsta i Forsa finns en björkhage inramad av åkermark, vackert belägen i sydsluttningen norr om Funstasjön. Förutom ett flertal gamla stora björkar växer även andra trädarter samt några spridda enbuskar i den steniga hagen.

I området har ett flertal hävdgynnade arter påträffats såsom backnejlika, bockrot, ängsvädd, kattfot, stagg, ormrot, ärenpris, gulmåra, prästkrage, tjärblomster och rödklint. Inom området finns inslag av fornlämningar och andra kulturhistoriska spår bland annat forntida gravhögar.

Hagen är fri från alla former av störande ingrepp och ger intryck av att ha mycket lång hävdkontinuitet. Björkhagen i Funsta är en god representant för naturtypen björkhage. Vid inventering av området år 2003 var området dock ohävdat men naturvärdena fanns kvar.

Betesmarken innehåller partier möjliga att återta som äng. Området ligger inom odlingslandskapet i Forsa som är riksintresseområde för naturvård och kulturmiljövård.

Björkhage i sydsluttning där det växer högt gräs med blommor, buskar och stora träd.

Björkhage i sydsluttning.