Enångersån

Enångersån rinner genom odlingslandskapet vid Tosätter omgiven av tät skog.

Enångersån är ett av de värdefullaste vattendragen i kommunen. Ån rinner från Stultsjön i väster och mynnar i havet vid Enångersfjärden.

I de övre och mellersta delarna rinner ån till största delen genom skogsterräng och de nedersta delarna nedströms Boda mestadels genom jordbruksmark.

Ån är unik på så sätt att den trots sin storlek aldrig använts som flottled, med undantag för kortare sträckor. Areal: Ca 600 ha

Områdesbeskrivning

Kartbild över Enångersån med omgivning.

Vattendraget har med anledning av att det bara marginellt använts som flottled stora arealer fina strömvattensbiotoper med fina bottnar och värdefull fauna.

Ett flertal mycket fina biflöden mynnar också i ån som t ex Grottsjöbäcken, Tolockabäcken, Mössbobäcken/Grängsjöbäcken och Lövåsbäcken. I ån finns talrika bestånd av öring (havsvandrande) och flodpärlmussla.

Här huserar även flodnejonöga, harr, utter och strömstare. Längs kusten utanför mynningen finns kommunens enda kända kustlevande harrbestånd vilket nuförtiden är en mycket exklusiv företeelse i regionen.

Flera artificiella vandringshinder för fisk med varierande passerbarhet finns i ån främst i form av dammrester. Vid Boda återfinns en dammrest som utgör övre utbredningsgräns för havsvandrande öring och åns harrbestånd.

Enångersån med biflöden har kalkats och nära mynningen har biotopåterställning utförts och vandringshinder åtgärdats. Längs med ån och dess biflöden finns även en hel del områden med värdefull naturskog.

Enångersån är riksintresseområde för naturvård och ån med två biflöden (Grottsjöbäcken och Tolockabäcken) är klassat som Natura 2000-område sedan 2002.

Lugnflytande parti av Enångersån med stora stenar i strandkanten och tät skog.

Lugnflytande parti.