Steg

Björkhage med några större stenar och träd.

Kring Stegsbäcken i byn Steg ca 12 km norr om Hudiksvall finns en liten hagmark/slåtteräng mellan byvägen och E4.

Det glesa trädskiktet som domineras av björk gör hagen till en god representant för naturtypen björkhage som är ovanlig i denna del av länet. Areal: 0,5 ha

Områdesbeskrivning

Kartbild över Steg med omgivning.

Kring Stegsbäcken i byn Steg ca 12 km norr om Hudiksvall finns en liten hagmark/slåtteräng mellan byvägen och E4

Hagen har ett glest trädskikt som domineras av björk. I området har ett flertal hävdgynnade arter påträffats såsom bockrot, kattfot, stagg, ormrot, ärenpris, gulmåra, prästkrage och luddhavre.

Ängsmarken är relativt fri från störande ingrepp och ger intryck av att ha haft lång hävdkontinuitet. Ängen i Steg är en god representant för naturtypen björkhage som är ovanlig i denna del av länet.

Vid inventering av området år 2004 var området dock ohävdat men naturvärden fanns kvar.

Närbild på en slåtteräng med blommor norr om E4:an.

Slåtteräng norr om E4:an.