Brännåsens fäbodar

Gammal betesmark. Närmast en gärdsgård och på andra sidan, högt gräs med blommor, träd, buskar och vatten.

Brännåsens fäbodar ligger vackert mellan Östra och Västra Brännåstjärn i ett kuperat skogslandskap. Fäboddriften upphörde i området på 1950-talet men sedan man på 1980-talet släppte på betesdjur igen har betet varit mer eller mindre kontinuerligt.

I området har flera betesgynnade arter, som t.ex. backnejlika, Jungfru Marie nycklar och ormrot, påträffats. Areal: 3 ha

Områdesbeskrivning

Kartbild över Brännåsens fäbodar med omgivning.

Brännåsens fäbodar i Bjuråker, ca 17 km nordost om Friggesund, ligger vackert mellan Östra och Västra Brännåstjärn i ett kuperat skogslandskap.

Kring byggnaderna, varav flera är i ursprungligt och välbevarat skick, finns en ca 3 ha stor stenig betesmark med ett glest trädskikt av björk, asp, al och sälg samt spridda enar. Fäboddriften upphörde i området på 1950-talet men betesdjur återupptog hävden på 1980-talet och hävden har varit mer eller mindre kontinuerlig sedan dess.

Vid inventering av området år 2003 så verkade dock betestrycket vara något svagt. I direkt anslutning till fäboden finns också lövrik, nyckelbiotopsklassad skogsmark.

Brännåsens fäbodar har ett högt bevarandevärde genom den artrika flora, den vackra miljön och friheten från störande ingrepp.

Fäbodar. Till vänster om den långa gråa gärdsgården och rakt fram finns gamla rödbruna hus med vita knutar som står bland höga träd, Till höger växer högt gräs med blominslag längs en gräsbevuxen skogsbilväg.

Fäbodar.