Hornberget

Gammal och opåverkad skog i stigningen uppför. Både mark och stora stenar är täckta av grön mossa.

Hornberget i Bjuråker har förutom en geologiskt intressant miljö även en opåverkad och värdefull skog med inslag av lågor, torrakor och källor.

Området kännetecknas av en bergig terräng med rasbranter och lodräta stup. Mellan de stora blocken växer månghundraåriga tallar och i området kan man även finna fjällnejlika, lind och sötgräs.

Det finns en 1,5 km markerad stig uppför berget. Väl uppe har man en fantastisk utsikt vid klart väder. Areal: 6 ha.

Områdesbeskrivning

Kartbild över Hornberget med omgivning.

Hornberget ligger i Bjuråker 19 km nordväst om Friggesund. Bergets sydostsida intas av brant sluttande hällar och lodräta stup. Under stupen finns storblockiga rasmarker där blocken ligger staplade på varandra.

Mellan de ofta jättelika blocken växer månghundraåriga tallar. Vid berget finns förutom den gamla opåverkade skogen med inslag av lågor, torrakor och källor en mycket intressant och skyddsvärd växtlighet. På hällarna och lodytorna i branten växer lokalt fjällnejlika, vårspärgel och gaffelbräken.

Nedanför berget växer lind och trolldruva. En av de största rariteterna är dock det sällsynta sötgräset, ett skogsgräs som växer på blocken nedanför branterna.

Gröngöling, Picus viridis. En art som trivs i äldre skogsmiljöer.

En stor del av rasbranterna är klassad som nyckelbiotop av skogsägaren. I nyckelbiotopsområdena finns en mängd viktiga indikatorarter påträffade såsom ullticka, lunglav, tallticka, kortskaftad ärgspik, doftticka, rosenticka, blanksvart spiklav, liten spiklav, korallblylav och njurlavar. Uppe på berget är även ett av skogsstyrelsens naturvärdesobjekt beläget bestående av bland annat hänglavsdraperad barrskog.

Hornberget ligger i ett av länets värdetraktsområden, ett större sammanhängande område med hög andel skoglig värdekärna. Hornberget ingår också i Sandviksmoarna-Gröntjärns riksintresseområde.

Utsikt från Hornberget På båda sidor sticker träd fram och skymmer utsikten. Nedanför berget finns skog, öppna fält, några gårdar och i horisonten finns blånande berg.

Utsikt sydost från toppen.