Hjortstavallen

Fäbod nedanför Dövelberget. En brun gammal stuga med vit skorsten inhägnad av en gammal gärdsgård. Utanför staketet växer blommor och buskar i högt gräs med tät skog i bakgrunden.

Hjortstavallen i Hög är en välbevarad fäbodvall i förhållandevis ursprungligt skick.

Alltsedan 1700-talet har vallen bestått av sju fäbodar och till bostugorna finns ett flertal fähus, uthus samt en hel del trähägnader.

Fäboddriften upphörde på vallen i mitten på 1950-talet men återupptogs i början på 1990-talet. Idag går endast ett fåtal getter och betar på vallen. Areal: Ca 2,5 ha

Områdesbeskrivning

Kartbild över Hjortstavallen med omgivning.

Hjortstavallen i Hög, ca 14 km nordväst om Hudiksvall, är en välbevarad fäbodvall i förhållandevis ursprungligt skick.

Bebyggelsen finns samlad på en liten yta kring en bäck som avvattnar Hjortstamyran. Den odlade marken har funnits i den branta sluttningen mot sankmarkerna vid Dövelbergets nordvästra fot.

Bebyggelsen ger ett välbevarat intryck och kulturmiljön är anslående. Alltsedan 1700-talet har vallen bestått av sju fäbodar, till bostugorna finns ett flertal fähus och uthus kvar samt en hel del trähägnader.

Fäboddriften upphörde på vallen i mitten på 1950-talet men återupptogs i början på 1990-talet först genom fårbete och sedan bedrevs en aktiv fäboddrift med fjällkor och getter som betade markerna på och kring vallen fram till 2007. I dagsläget finns endast ett fåtal betande getter på vallen.

Området innehåller partier möjliga att återta som äng. I direkt anslutning till vallen finns också skogsmark med höga naturvärden enligt skogsstyrelsens inventeringar.

Brant sluttande betes- och odlingsmark i nordvästlig riktning. En liten brun stuga står till höger och ute finns en ett område med gräs och träd inhägnat av en gammal gärdsgård.

Brant sluttande betes- och odlingsmark i nordvästlig riktning.