Käringskårberget

Klapperstensfält på Kärringskårberget som delvis ligger i skuggan. i en sluttning Träd växer både på och på båda sidor om klapperstensfältet. Himlen är blå med vita moln.

Käringskårberget väster om Storsjön i Forsa ligger vackert med god utsikt över Forsabygden.

Berget är ca 230 m högt och genomskärs av en karaktärsgivande sprickdal. De högsta delarna av berget består av kalspolade hällmarker med gles hällmarkstallskog. På bergets sydsluttning ligger ett klapperstensfält med ett flertal väl utbildade strandterrasser.

I området förekommer många lavar som påvisar höga naturvärden. Areal: 158 ha.

Områdesbeskrivning

Kartbild över Kärringskårberget med omgivning.

Spricksystemet i berget framträder tydligt och vackert på grund av att de lösa jordlagren spolats bort.

På bergets sydsluttning ligger ett 600 m långt och 100-200 m brett klapperstensfält med ett flertal väl utbildade strandterrasser. Klapperstensfältet sträcker sig från ca 115 m ö h och 145 m ö h.

Sprickdal genomskär Kärringskårberget som har mycket stora stenar. Mitt bland stenarna växer det träd.

Sprickdal genomskär berget.

Inom området finns fem nyckelbiotopsområden registrerade hos skogsstyrelsen. Dessa består i huvudsak av gammal naturskog av mestadels tall och gran med inslag av grova aspar. Här finns också brandspår och storblockig terräng.

I nyckelbiotopsområdena har ett flertal viktiga indikatorarter påträffats såsom aspgelélav, storrams, skinnlav, bårdlav, stuplav, lunglav, kötticka och grynig gelélav.

Kalspolade hällmarker på Kärringskårberget i sydsluttning. Stora stenar, träd och buskar i en svag uppförsbacke.

Kalspolade hällmarker i sydsluttning.