Bodarna

Landskapsvårdare (betande kor på en äng med högt gräs och skog i bakgrunden) i Bodarna - en förutsättning för artrika betesmarker.

I det inre av Byfjärden strax utanför Iggesund ligger gården Bodarna. Till gården hör en betad strandäng som är en av få hävdade havsstrandängar i länet.

Här förekommer bland annat brunskära, trådtåg och kärrspira, arter som är typiska för just en betad strandäng. Areal: 2,5 ha

Områdesbeskrivning

Kartbild över Bodarna med omgivning.

I det inre av Byfjärden strax utanför Iggesund ligger gården Bodarna. Till gården hör en betad strandäng som är en av få hävdade havsstrandängar i länet.

Betesmarken ligger på finkorniga sedimentjordarter och är helt öppen. I området har ett flertal hävdgynnade arter och typiska fuktängsarter påträffats såsom norskstarr, norrlandsstarr, hundstarr, flaskstarr, trådtåg, krypven, brunskära, kärrsilja, kärrsälting och kärrspira.

Betad strandäng med utsikt över vatten och skog en gråmulen dag.

Betad strandäng.

Området är till största delen fri från störande ingrepp och ger intryck av att ha lång hävdkontinuitet.

Vid inventering av området år 2002 var området hävdat men bitvis något svagt. Betesmarken innehåller partier möjliga att återta som äng.

Havsstrandäng med vatten till vänster, skog i bakgrunden och gråblå himmel.

Havsstrandäng.