Vintergatsfjärden och Grinnöbotten

Områdesbeskrivning

Vintergatsfjärden och Grinnöbotten är två sammanlänkade grunda vegetationsklädda havsvikar belägna några kilometer öster om Iggesund. De två fjärdarna skiljs åt av ett sund vid ön Gräsholmen.

Fjärdarna har ett skyddat läge med stora grundområden. De båda havsfjärdarna hyser en för brackvattenmiljö ovanligt rik biologisk mångfald. Den biologiska produktionen är hög och här finns en mängd olika vattenväxter, smådjur, fiskar och sjöfåglar.

Fjärdarna är också viktiga lek- och uppväxtområden för flera fiskarter vilket också gör området värdefullt som rast- eller häckplats för ett stort antal fisklevande fågelarter bl a fiskgjuse, havsörn, gråhäger och skäggdopping.

Enstaka stugor med bryggor och båtar finns utspritt i större delen av området, i nordväst förekommer bebyggelse förhållandevis tätt med ett fritidsområde och småbåtshamn.

Bortsett från detta är området ändå förhållandevis orört. I de undersökta delarna av fjärdarna förekommer vackra vidsträckta ängar med kransalger såsom rödsträfse och borststräfse.

Dessutom finns här annan intressant mjukbottenvegetation som t ex havsnajas, svartskinna och korsandmat.