Rasselmyrberget

Brant stigning på bergets sydvästsida med tät skog.

Rasselmyrberget ligger vid Vikarsjön i närheten av Iggesund.

Rasselmyrbergets värden är främst botaniska och geologiska med en för hälsingekusten typisk skalgrusflora. Här finns arter som underviol, vårärt och tibast samt kransmossa som är typisk för goda jordar.

Området kring Vikarsjöns nordstrand, själva berget och ängsmarkerna väster och norr om berget är ett lättillgängligt och uppskattat utflyktsmål på grund av sin vackra och omväxlande natur. Areal: 39 ha.

Områdesbeskrivning

Kartbild över Rasselmyrberget med omgivning.

Rasselmyrberget ligger vid Vikarsjön 4 km nordost om Iggesund.

I sluttningen ned mot sjön på bergets västra sida återfinns en oskadad skalgrusbank vilket gett upphov till en frodig lundvegetation. Här återfinns arter som underviol, vårärt, skogsvicker, tibast, ormbär, och trolldruva. I bottenskiktet märks dessutom den för goda jordar karaktäristiska kransmossan.

Området kring Vikarsjöns nordstrand, själva berget och ängsmarkerna väster och norr om berget är ett lättillgängligt och uppskattat utflyktsmål på grund av sin vackra och omväxlande natur. I den östra delen av området finns ett område på 1,5 ha som är klassat som nyckelbiotop av skogsstyrelsen.

Nyckelbiotopen är inte kopplad till skalgrusförekomsten men här återfinns en fuktig gammal granskog med inslag av klibbal och björk. Det förekommer rikligt med död ved och en del granar är uppåt 200 år gamla.

Mycket tyder på att nyckelbiotopsområdet har en lång träd- och lågakontinuitet och några av de indikatorarter som påträffats är gammelgranslav, granticka, ullticka och vedticka. I den sydöstra delen av berget har dock en nylig skogsavverkning haft en påtaglig påverkan.

Rasselmyrbergets värden är främst botaniska och geologiska med en för hälsingekusten typisk skalgrusflora.

Tät granskog med många fågelbohålor.

Träd med fågelbohål.