Mörttjärn och Björnsjön

Bäcken rinnande söderut med stenar i vattnet och tät växtlighet.

Bäcken som rinner med ett slingrande förlopp mellan Mörttjärn och Björnsjön omges av bland annat gammal granskog och myrmark.

Ungefär mitt på sträckan växer det sällsynta skogsgräset glesgröe längs kanten av den knappt meterbreda bäcken. Areal: 18 ha.

Områdesbeskrivning

Kartbild över bäck mellan Mörttjärn och Björnsjön med omgivning.

Enligt inventering består glesgröebeståndet av ca 20-30 tuvor.

Strax nedströms Mörttjärnen ska även det rödlistade storgröet ha en växtlokal enligt skogsstyrelsens inventeringar. Även strutbräken växer i området.

Delar av området är dock starkt påverkat av avverkning och avverkningsväg.

Frodig terräng längs vattendraget.

Frodig terräng längs vattendraget.