Ängsmarker kring Furuberg

Kring Furuberg, en av de nordligaste belägna byarna i kommunen ca 20 km norr om Friggesund, finns fyra värdefulla ängsmarksområden.

Dessa benämns Bygget, Sniptorp, Norra Furuberg och Flinttorpet. I detta äldre odlingslandskap finns det fortfarande flera arter som är beroende av ett mosaikartat och hävdat landskap. Den biologiska mångfalden som finns och är möjlig här är ett spår från ett tidigare brukningssätt av marken.

I området kan man finna arter som smörbollar, slåtterfibbla, brudborste och ormrot. Sammanlagd areal: 6,5 ha

Områdesbeskrivning

Kartbild över Furuberg med omgivning.

Bygget är en gård i Niklasåsens sydsluttning 1,5 km norr om Furuberg.

Till gården hör ett par små hackslåttsytor på ca 0,2 ha med lång traditionell hävdkontinuitet och värdefull flora.

Vid inventering år 2004 så hade dock hackslåttsytorna införlivats i ett större hagmarksområde som hävdas genom bete.