Solberg

Träd- och buskbärande hagmark i fornlämningsområde med buskar, träd, stenar och högt gräs med blommor.

Byn Solberg ligger i ett litet odlingslandskap vid Delångersån. I byn finns en träd- och buskbärande hagmark som till stor del ligger på hällmark vilket gör den säregen.

I området har ett flertal typiska och hävdgynnade arter påträffats som till exempel gråfibbla, kärleksört och gul fetknopp. Areal: 1,3 ha

Områdesbeskrivning

Kartbild över Solberg med omgivning.

Byn Solberg 10 km sydost om Idenors kyrka ligger i ett litet odlingslandskap vid Delångersån. I byn finns en träd- och buskbärande hagmark.

Denna består till stor del av hällmark av torrängstyp men även stora delar friskäng. Trädskiktet domineras av tall och björk men här växer även andra trädarter som rönn, gran och oxel. Buskskiktet är glest och består av en, ros och syren.

I området har ett flertal typiska och hävdgynnade arter påträffats såsom gråfibbla, kärleksört, ljung, backnejlika, bockrot, smultron, ärenpris, gulmåra, prästkrage, ängsvädd, liten blåklocka, slåtterfibbla, ängsviol, stagg, och gul fetknopp. Stora delar av hagen är fornlämningsområde och här finns en mängd kulturhistoriska spår.

Hagen är fri från störande ingrepp och ger intryck av att ha lång hävdkontinuitet. Att hagen i Solberg till stor del ligger på hällmark gör den säregen.

Vid inventering av området år 2002 var området fortfarande välhävdat. Betesmarken innehåller partier möjliga att återta som äng.

Gammal betesmark i sydsluttning ner mot Delångersån där mindre träd, högt gräs och blommor växer.

Gammal betesmark i sydsluttning ner mot Delångersån.