Gottland

Gammal lundlokal i norra delen av Gottland med tät skog.

Gottland är en klassisk lundlokal i närheten av Delsbo.

Många botanister har studerat den säregna floran och lokalen finns omnämnd av prosten Lenaeus i "Delsbo Illustrata" från 1764. Området är bördigt och rikt på lövträd, örter och död ved.

En hel del anmärkningsvärda arter har påträffats i området som till exempel gamla almar, lind och skogssvingel. . Areal: Ca 2,3 ha.

Områdesbeskrivning

Kartbild över Gottland med omgivning.

Gottland är en klassisk lundlokal ca 10 km väster om Delsbo tätort. Området är bördigt och rikt på lövträd, örter och död ved. En hel del anmärkningsvärda arter har påträffats i området som till exempel gamla almar, lind, skogssvingel, stinksyska, strutbräken, måbär, tibast och blåsippa.

Genom området rinner en liten bäck som kommer från Örtjärnen och mynnar i Rönningsbäcken som är belägen norr om området. Lokalen är dock tyvärr tydligt påverkad av gallringar och avverkningar.

I området finns två nyckelbiotopsområden på sammanlagt 2,3 ha inventerade och registrerade av skogsstyrelsen.

Bäck som rinner genom området med tät skog och stora stenar i vattnet. Solstrålarna letar sig ner mellan grenarna.

Bäck som rinner genom området.