Smälsk

Den smala uppodlade dalgången vid Smälsk är en klassisk växtlokal, ingående undersökt och beskriven av Bertil Halden (1917).

Här finns två, för Hälsingland, unika företeelser. Den ena är hassellunden vid Smälsk som är en av de botaniskt mest intressanta skalgruslokalerna och här finns också den enda kända lokalen av den rödlistade arten klotgråsugga.

I anslutning till området finns också fornlämningar i form av bl.a. ett gravfält. Areal: 35 ha.

Områdesbeskrivning

Kartbild över Smälsk med omgivning.

Utmed bergen som avgränsar dalgången har skalmärgelbankar avsatts, vars kalkinnehåll skapat förutsättningar för en rik och intressant växtlighet samt en mycket artrik, sydligt präglad snäckfauna.

Den rikaste floran återfinns på den norra sydexponerade bergssidan. Nedanför vägen breder här ut sig en vacker hassellund där flera sydligt präglade lundarter har påträffats, förutom hassel bl.a. nejlikrot och vårlök.

Övriga intressanta arter som påträffats är backglim, harmynta, bergmynta, gullpudra, brudsporre och trolldruva. Området är också den enda kända lokalen i Hälsingland för den rödlistade klotgråsuggan armadillidium opacum. Lunden har betats och det är viktigt att den fortsatta hävden säkerställs.

Hassellunden vid Smälsk är en av de botaniskt mest intressanta skalgruslokalerna i Hälsingland och en del av området är klassat som nyckelbiotop av skogsstyrelsen.

I anslutning till området finns också fornlämningar i form av bl.a. ett gravfält.